Pozvanie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  25. apríla 2019 (štvrtok) o 16 00  hodine v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30  Návrh VZN mesta Spišská Belá č. 5/2019,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení č. 1/2014 a č. 1/2017, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Belá – Zmeny a doplnky č. 3.

6./16.40 Pridelenie  mestského nájomného bytu na ulici Štefánikovej č. 11  v Spišskej Belej

7./ 16.50 Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2018 a Výročná správa mesta Spišská Belá za rok 2018

8./ 17.20  Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Mesta Spišská Belá za rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta   Spišská Belá za rok 2018

9./ 17.30 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá rozpočtovým opatrením č. 2/2019

10./ 17.40 Návrh Plánu stavebných a investičných akcií mesta Spišská Belá pre rok 2019

11./  17.50  Informácia o realizácii aktuálnych investičných akcii v meste

12./  18.00  Informácia o kontrolách hlavnej kontrolórky  vykonaných za posledné obdobie

13./  18.10  Rôzne

14./  18.20  Záver

                                                                           Jozef  Kuna, primátor mesta 

                                                                                          

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X