Pozvanie na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 9.2.2017

P O Z V A N I E

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá,

 ktoré sa uskutoční 9. februára 2017 (štvrtok) o 1630 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

 

1./ 16.00 Obhliadka nebytových priestorov – meštianskeho domu na ulici Zimnej č.2 v Spišskej Belej

2./ 16.30 Otvorenie zasadnutia

3./ 16.35 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

4./ 16.40 Kontrola plnenia uznesení

5./ 16.45 Interpelácie poslancov

6./ 16.55 Zámer na znovu obnovenie sochy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej

7./ 17.10 Ponuka Slovenského zväzu ľadového hokeja na výstavbu viacúčelovej športovej haly

8./ 17.30 Ďalší postup výstavby hokejbalovej (športovej) haly v Spišskej Belej

9./ 17.45 Návrh na výstavbu multifunkčného športového ihriska v Strážkach (so štátnou podporou)

10./ 18.00 Informácia o podaní projektového zámeru na rozšírenie kapacity Materská škola Mierová ul. Spišská Belá (formou prístavby)

11./ 18.10 Návrh na schválenie návrhu na vyhlásenie lokality Trstinné lúky (tzv. Pace) v k.ú. Spišská Belá za súčasť sústavy NATURA 2000

11./ 18.20 Informácia o získaní štátnej dotácie na modernizáciu mestského kamerového systému v Spišskej Belej

12./ 18.30 Zámer spoločnosti Slovak Telecom a.s. na vybudovanie optickej (telekomunikačnej) siete v Spišskej Belej

13./ 1ä8.45 Informácia o podaní žiadosti o dotáciu na obnovu renesančnej zvonice v Spišskej Belej a ďalší postup tejto obnovy

14./ 18.50 Návrh na zavedenie ďalšej sociálnej služby – prepravnej služby v Spišskej Belej

15./ 19.00 Spôsob nakladania s odpadmi v Spišskej Belej – ako ďalej ? – diskusia

16./ 19.40 Súhlas na bezodplatný prevod pozemku vo vlastníctve štátu na mesto – miestna komunikácia v časti Priemyselná zóna Sever

17./ 19.45 Zámer na zámenu pozemkov medzi mestom a p. Vaškovou pri ZOS v Strážkach na Medňanského ulici

18./ 19.50 Odkúpenie pozemku pod mestskou komunikáciou na ulici Kúpeľnej v Spišskej Belej od evanjelickej cirkvi a.v.

19./ 19.55 Odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici Osloboditeľov v Spišskej Belej od Jána Monku, bytom Spišská Belá, Osloboditeľov 34

20./ 20.00   Žiadosť Jaroslava Krišandu, bytom Tatranská Kotlina 24 o zriadenie vecného bremena na uloženie kanalizačnej prípojky k rodinnému domu v Tatranskej Kotline

21./ 20.05 Žiadosť Richarda Horn Krempaského, Kriváň 15, Tatranská Kotlina o odkúpenie pozemku pri bytovom dome

22./ 20.10 Rôzne (Archa s.r.o. – zámer na výstavbu „Domu smútku“, meštianske domy na námestí – ich vzhľad a údržba, a ďal.)

23./ 20.20 Záver

 

                                                                             JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                                     primátor mesta

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X