Pozvanie na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 8.3.2018

P O Z V A N I E

    V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m   

zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,

ktoré  sa  uskutoční  8. marca 2018 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

 1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá rozpočtovým opatrením č. 2/2018

6./  16.40  Hospodárenie mestskej spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2017

7./  17.00  Správa o činnosti Mestskej polície Spišská Belá za rok 2017

8./  17.15  Správa o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2017

9./  17.25  Správa o činnosti  Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej za rok 2017

10./  17.35  Správa o činnosti Denného centra v Spišskej Belej za rok 2017

11./  17.45  Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2017

12./  17.55  Správa o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá za rok 2017

13./  18.10  Správa o činnosti Face klubu v Spišskej Belej za rok 2017

14./ 18.20  Návrh spolupráce s občianskym združením Expression Spišská Belá v oblasti práce s mládežou v Spišskej Belej

15./  18.30  Pridelenie uvoľneného mestského nájomného bytu na Štefánikovej ulici

16./ 18.40 Informácia o pripravovanej výstavbe optickej siete Slovak Telecom v Spišskej Belej

17./  18.50  Návrh štúdie na stavebnú úpravu parku M .R. Štefánika (pri evanj. kostole)

18./  19.00  Návrh na dobudovanie občianskej vybavenosti mestskej časti Strážky

19./ 19.10 Informácia o schválení dvoch mikroprojektov mesta v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Poľská republika Interreg V-A 2014-2020

20./  19.20  Zmena nájmu poľnohospodárskeho pozemku po pozemkových úpravách – Lesy mesta Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá

21./ 19.25  Zmena nájmu poľnohospodárskeho pozemku po pozemkových úpravách –nájomca Miroslav Neupauer, Slovenská Ves 422

22./ 19.30  Zmena nájmu poľnohospodárskeho pozemku po pozemkových úpravách– nájomca Michal Šelep, Slnečná 60, Spišská Belá

23./ 19.35  Zmeny nájmu poľnohospodárskeho pozemku po pozemkových úpravách–nájomca Ing. Pavol Pitoňák, Ždiar 156

24./ 19.40  Zámena pozemkov medzi Milošom Pajerom, Spišská Belá, Letná 69 a Mestom Spišská Belá pri jeho rodinnom dome

25./ 19.45 Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – v Tatranskej Kotline (pri trafostanici)

26./  19.50  Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pri riadenej skládke komunálneho odpadu v Spišskej Belej

27./  19.55  Martin Siska, bytom Spišská Belá, SNP 59 – žiadosť o prenájom pozemku pri cyklochodníku  v Tatranskej Kotline na umiestnenie kontajnera na prenájom bicyklov

28./  20.00  Zámena pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a Jozefom Kunom, Letná ul., Spišská Belá (majetkoprávne vysporiadanie)

29./  20.05  Informácia hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách

30./  20.10  Informácia – výzva na prekladanie návrhov na určenie názvu ulice pri Belianskych kúpeľoch (bytové domy)

31./ 20.15 Informácia – výzva na prekladanie návrhov na udelenie Ceny mesta a ceny primátora mesta

32./  20.20  Informácia o pripravovaných aktivitách v súvislosti s pripomenutím 755. výročia 1. písomnej zmienky o meste Spišská Belá

33./  20.25  Rôzne

34./  20.30  Záver

 

                                                                              JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                                      primátor mesta

Môže Vás zaujímať...