Aktuality
Počet zobrazení 482

Pozvanie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 15.12.2015

P O Z V A N I E  

      V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

    zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,

ktoré  sa  uskutoční  15. decembra 2015 (utorok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.25  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2016  v meste Spišská Belá

6./ 16.35 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/2015 o určení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Spišská Belá počas volebnej kampane.

7./ 16.45 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 7/2015, ktorým sa určuje čas a miesto zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách v meste Spišská Belá

8./ 16.50  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9./  17.00  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 9/2015

10./  17.10   Návrh programového rozpočtu mesta Spišská Belá na roky 2016 – 2018

11./ 18.00  Návrh na pridelenie uvoľnených mestských nájomných bytov na Hviezdoslavovej č. 8. a Štefánikovej č. 18 v Spišskej Belej

12./ 18.10  Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže spolu s Mestom Vysoké Tatry na prenájom parkoviska v Tatranskej Kotline (pri Belianskej Jaskyni)

13./ 18.20  Informácia o schválenie žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB a poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR o odkúpenie 34 bj na Zimnej 46 v Spišskej Belej a návrh na zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB na 34 bj – bytový dom súp. č. 442 na ulici Zimnej 46 v Spišskej Belej

14./ 18.30  Martina Kočová a manž., Spišská Belá – žiadosť o odpredaj pozemku na ulici Štefánikovej za ich prevádzkovou budovou (pri pošte) v Spišskej Belej pre zriadenie parkoviska

15./ 18.35 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov na poľnohospodárske využitie v k.ú. Spišskej Belej

16./ 18.40  Lesy mesta Spišská Belá s.r.o –žiadosť o prenájom pozemku na poľnohospodárske využitie v k.ú. Lendak

17./ 18.45 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov na poľnohospodárske využitie v k.ú. Lendak

18./ 18.50 Zmena nájomcu Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. na Lesy mesta Spišská Belá   poľnohospodárske pozemky v k.ú. Tatranská Lomnica z dôvodu zmeny doterajšieho nájomcu

19./  19.00   Návrh na schválenie odpredaja pozemkov na výstavbu garáži na ulici Slnečnej

20./ 19.10  MVDr. Ľudmila Pitoniaková, bytom Ždiar – žiadosť o zmenu uznesenia o odpredaji pozemku

21./  19.15  Informácia o schválení projektu na modernizáciu verejného osvetlenia v mesta Spišská Belá a o prebiehajúcej realizácii tohto projektu

22./  19.25  Informácia o poskytnutí dotácie – rozšírenie kapacity materskej školy v budove na Letnej 5 v Spišskej Belej

23./  19.35  Návrh na schválenie ceny mesta Spišská Belá a informácia o návrhoch na cenu primátora mesta Spišská Belá

24./  19.45  Návrh na zmenu umiestnenia nového pohrebiska v Spišskej Belej

25./  19.50  Návrh na určenie kronikára mesta

26./  19.55  Informácia o výsledkoch kontroly NKÚ zameranej na plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta v rokoch 2013-2014.

27./  20.00  Informácia hlavného kontrolóra mesta o vykonaných kontrolách a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2016.

28./  20.10  Informácia o prebiehajúcich investičných akciách mesta (od novembra 2015)

29./  20.15  Rôzne

30./  20.20  Záver

Najnovšie články