Pozvanie na zasadnutie mestského zastupiteľstva

P O Z V A N I E

     Na základe § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá,

ktoré sa uskutoční 13. decembra 2017 (streda) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.40 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2018 v meste Spišská Belá

6./ 16.50 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Belá

7./ 17.00 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2017 (rozpočtové opatrenie č. 8/2017)

8./ 17.20 Návrh programového rozpočtu mesta Spišská Belá na roky 2018 – 2020

9./ 18.10 Návrh na prenájom nebytových priestorov na Hviezdoslavovej č. 8, Spišská Belá

10./ 18.20 Návrh na pridelenie mestských nájomných bytov

11./ 18.30 Žiadosť IMMOBAU s.r.o. Bratislava o prenájom pozemku v Ždiari (lesný sklad „Pomffy“) na účely zriadenia záchytného parkovania pre potreby strediska v Bachledovej doline

12./ 18.40 Návrh na zmenu orgánov spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá s.r.o.

13./  18.50 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Belá na roky 2017-2023

14./ 19.05 Návrh ďalšieho postupu prípravy IBV Strážky – Nad kaštieľom – 2. etapa

15./ 19.15 Žiadosť občianskeho združenia Jánske blato, Spišská Belá o dlhodobý prenájom bývalej hasičskej zbrojnice v Strážkach

16./ 19.25 Jakub Jašňák, Mlynská 51, Lendak – žiadosť o odkúpenie pozemku pri Reštaurácii Hučava v Tatranskej Kotline – legalizácia skutkového stavu parkoviska

17./ 19.30 Milan Uličný a manž., Zimná ul. Spišská Belá – zámer na odkúpenie pozemkov pre účely výstavby garáže

18./ 19.35 Návrh na schválenie bezodplatného prevodu štátnych pozemkov pod plánovanou cyklotrasou v k. ú. Spišská Belá do vlastníctva mesta

19./ 19.40 Návrh na schválenie bezodplatného prevodu štátnych pozemkov pod plánovanou miestnou komunikáciou v priemyselnej zóne na Továrenskej ulici do vlastníctva mesta

20./ 19.45 Poľnohospodárske družstvo podielníkov Kežmarok – žiadosť o prenájom pozemkov v k.ú. Spišská Belá

21./ 19.50 Daniel Kubic, bytom Spišská Belá, Hviezdoslavova 1 – žiadosť o prenájom pozemkov v k.ú. Spišská Belá

22./ 19.55 Šimon Horák, bytom Petzvalova 49, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pri rodinnom dome na Novej ulici

23./ 20.00 Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre výstavbu bytových domoch pri Belianskych kúpeľoch (formou zámeny pozemkov)

24./ 20.05 Michal Čarnogurský, Partizánska 3/3, Margecany – žiadosť o zámenu pozemkov v k.ú. Spišská Belá

25./ 20.10 Návrh Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2018

26./ 20.15 Informácia o realizácii stavebných aktivít mesta v novembri a decembri 2017

27./ 20.20 Informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

28./ 20.25 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2018.

29./ 20.30 Rôzne

30./ 20.35 Záver

 

JUDr. Štefan Bieľak

primátor mesta

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X