Aktuality
Počet zobrazení 850

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční  20. júna 2024 (štvrtok) o 1700  hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.

1./ 17.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 17.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 17.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 17.20 Interpelácie poslancov

5./ 17.30 Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2023.  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Spišská Belá za rok 2023.

6./ 17.40 Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2024 pre FFF Friends

7./ 17.50 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2024 – rozpočtovým opatrením č. 5/2024, informácie o úpravách rozpočtu účelovo určených finančných prostriedkov č. 4/2024, č. 5/2024 a o úpravách rozpočtu schválených primátorom č. 04/2024 a č. 05/2024

8./ 17.55 Návrh VZN č. 2/2024 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

9./ 18.00 Návrh na prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitého zreteľa – hájenka Fľak pre Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o.

10./ 18.05 VZN  Mesta Spišská Belá číslo 3/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby v znení neskorších predpisov

11./ 18.10 VZN  Mesta Spišská Belá číslo 4/2024, o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky v nepriaznivej sociálnej alebo krízovej situácii obyvateľom mesta Spišská Belá

12./ 18.20 Vyhodnotenie plnenia KPSS za rok 2023

13./ 18.25 Návrh na odpredaj časti pozemku C KN parc.č. 480/70, k.ú. Spišská Belá,

Pavol Tomas a Silvia Tomasová, Spišská Belá

14./ 18.30  Návrh na odpredaj časti pozemku C KN parc.č. 1855/1, k.ú. Spišská Belá,

Jozef Lihoň a Milena Lihoňová, Spišská Belá

15./ 18.35 Návrh na odpredaj časti pozemku C KN parc.č. 1855/1, k.ú. Spišská Belá – vlastníci bytového domu Družstevná 646/31, Spišská Belá

16./ 18.40 Návrh na odpredaj časti pozemkov C KN parc.č. 157   a C KN parc.č. 326, k.ú. Strážky, Ing. Tomáš Lizák, Lendak  a Mgr. Jana Lizáková, Spišská Belá

17./ 18.45 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku C KN 5524/45, k.ú. Spišská Belá  – „Rozšírenie distribučnej siete plynu, Spišská Belá, Továrenská ,  STL plynovod“

– LIGHT Box,  s.r.o.

18./ 18.50 Návrh na zriadenie vecného bremena – elektrická prípojka

  • Marek Pavličko, Spišská Belá,
  • Marcel Ferencko, Spišská Belá

19./ 18.55 Návrh na zriadenie spoločného stavebného úradu

20./ 19.10 Návrh na schválenie zámeru odpredaja časti pozemku C KN parc.č. 6736/2, k.ú. Spišská Belá – Vladimír Džurňák a Jolana Džurňáková, Spišská Belá

21./ 19.15 Návrh na schválenie zámeru odpredaja časti pozemku E KN parc.č. 243/2, k.ú. Spišská Belá – Zuzana Knapíková, Spišská Belá

22./ 19.20  Návrh na prenájom pozemku  Slovak Telekom, a.s.

23./ 19.25 Návrh na prenájom pozemku Slovak Parcel Service s.r.o. na umiestnenie samoobslužného boxu BALÍKOVO

24./ 19.30 Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta Spišská Belá – ul. Osloboditeľov

25./ 19.35 Návrh na schválenie ZaD č. 7 Územného plánu mesta  Spišská Belá

26./ 19.40  Návrh na zámenu častí pozemkov – Mesto Spišská Belá – Tomáš Horák, Branislav Horák, Spišská Belá

27./  19.45 Hospodárenie spoločnosti Sociálny podnik Spišská Belá, s. r. o. za rok 2023

28. / 19.50 Informácia hlavnej kontrolórky mesta o ukončených  kontrolách

29./ /20.00 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na  2. polrok 2024

30./ 20.10 Rôzne

31./  20.30 Záver

Tags: 2024
Najnovšie články