Poznáme potenciálne športové talenty medzi prvákmi

Súčasní prváci sú o 1,6 – 1,8 centimetrov vyšší ako ich predchodcovia spred 50 rokov. Dievčatá dosiahli priemernú výšku 122,3 centimetra, chlapci 123,7 centimetra. Rovnako je vo vekovej kategórii 6-7-ročných detí na Slovensku nárast v hmotnosti. V priemere sú o 1.6 kg ťažší v porovnaní s ich rovesníkmi spred vyše 50 rokov.  Dievčatá priemerne vážia 24,3 kilogramu, chlapci 25,2 kilogramu. Aj takéto sú závery z celoslovenského Testovania pohybových zručností žiakov prvého ročníka, ktoré sa uskutočnilo v tomto školskom roku 2019/2020. Testovalo sa na 1 748  základných školách. Medzi nimi sú aj dve spišskobelianske základné školy.

Z ďalších výsledkov, ktoré vieme porovnávať, je zrejmé, že došlo k významnému poklesu pohybovej výkonnosti žiakov. Výnimkou bol len výsledok v teste ľah-sed u chlapcov. Z výsledkov vyplýva, že napríklad v disciplíne skok do diaľky z miesta dosiahli dievčatá v priemere 99 centimetrov, chlapci skočili priemerne 107 centimetrov. Dievčatá v disciplíne štyri x desať metrov člnkový beh dosiahli v priemere čas 16,2 sekundy a chlapci 15,7 sekundy. Podrobné zistenia v jednotlivých športových disciplínach je možné nájsť na https://www.testovanieziakov.sk/.

Zároveň možno konštatovať, že na úrovni vyšších územných celkov je absolútna zhoda medzi socioekonomickými ukazovateľmi (miera evidovanej nezamestnanosti, príjmy a životné podmienky domácností, ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa vzdelania, regionálny hrubý domáci produkt) a celkovou pohybovou výkonnosťou detí v danom kraji. Znamená to teda, že ekonomický status rodiny má veľký vplyv na športovanie detí.

Zámerom projektu Testovanie pohybových zručností žiakov prvého ročníka je prostredníctvom celoštátneho testovania zistiť úroveň pohybovej výkonnosti detí v Slovenskej republike. Súčasne priviesť deti k športu, aby sa pohybová aktivita dostala do ich denného režimu a odporučiť deťom športy, na ktoré majú pohybové predpoklady. Projekt sa nesie v duchu myšlienky, že každé dieťa má vlohy pre nejaký šport, len je potrebné identifikovať, o aký šport ide.

V rámci testovania žiakov prvých ročníkov sa zisťovalo viacero parametrov: telesná výška a hmotnosť, výdrž v zhybe nadhmatom, ľah-sed za jednu minútu, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov, skok do diaľky z miesta, 4 x 10 metrov člnkový beh, predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, kotúľanie troch lôpt, vlajková naháňačka.

Uvedené testovanie je v zmysle zákona o športe zavedené v 1. ročníku ZŠ ako povinné. Výsledky žiakov v rovnakých disciplínach sa budú sledovať aj v testovaní v 3. ročníku a následne sa budú porovnávať a vyhodnocovať.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X