Pozemkové úpravy sú zapísané. Čo to znamená ?

V priebehu predchádzajúcich rokov prebiehalo v našom meste konanie o pozemkových úpravách – tzv. komasácie (či sceľovanie) pozemkov. Najprv to bolo katastrálne územie Strážky, neskôr katastrálne územie Spišská Belá. Pozemkové úpravy organizoval a riadil štát prostredníctvom Okresného úradu v Kežmarku. Štát (zastúpený ministerstvom pôdohospodárstva) zadal spracovanie pozemkových úprav firme GS spol. s r.o. Šaľa. Samotné mesto Spišská Belá (mestský úrad) poskytoval len potrebnú súčinnosť pri riadení týchto pozemkových úprav a častokrát plnil funkciu informačného miesta pre vlastníkov pozemkov. Pozemkové úpravy prebiehali podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Pozemkové úpravy v k.ú. Strážky boli ukončené už pred niekoľkými rokmi a teda podľa nich sa poľnohospodárska pôda už aj užíva (podľa nového rozdelenia pozemkov). Najmä v priebehu rokov 2014 až 2016 prebiehali pozemkové úpravy v k.ú. Spišská Belá. Po vykonaní miestneho šetrenia pre aktualizáciu hranice obvodu pozemkových úprav bol rozhodnutím v tom čase Obvodného pozemkového úradu v Kežmarku schválený register pôvodného stavu pozemkov. Po schválení tohto registra nasledovalo zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania v obvode pozemkových úprav a následne bol schválený návrh zásad umiestnenia nových pozemkov. V rámci tohto konania každý známy vlastník obdržal písomný výpis rozdeľovacieho plánu s návrhom umiestnenia nových pozemkov. K zaslanému výpisu bolo možné podať námietky na Okresný úrad v Kežmarku (odbor pozemkový a lesný).

Následne prebiehalo prerokovanie nového usporiadania pozemkov v projekte pozemkových úprav s každým známym vlastníkom. K prerokovanému návrhu bolo možné opätovne podať námietky na Okresný úrad v Kežmarku (odbor pozemkový a lesný). Po prerokovaní námietok bol rozhodnutím Okresného úradu v Kežmarku (odbor pozemkový a lesný) zo dňa 27.06.2016 projekt pozemkových úpravy schválený a následne aj zverejnený.

Ďalším krokom bolo rozhodnutie o nariadení vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Spišská Belá, v rámci ktorého bol schválený návrh postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov s tým, že vlastníctvo k novým pozemkom nadobudli vlastníci dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení pozemkových úprav. Od tohto momentu nasledovalo overenie rozdeľovacieho plánu Okresným úradom v Kežmarku. Projekt pozemkových úprav bol definitívne zapísaný do katastra nehnuteľností 15.02.2017.

A čo ďalej ? V zmysle zákona o pozemkových úpravách :

1./ Listy vlastníctva ani kópie z katastrálnej mapy nových pozemkov nebudú vlastníkom doručované.

2./ Na internetovej stránke www.katasterportal.sk si môžu vlastníci vyhľadať svoje nové pozemky – tak listy vlastníctva ako aj katastrálne mapy.

3./ Nové usporiadanie pozemkov nebude vlastníkom vytyčované v teréne – ak chce vlastník pozemku vedieť, kde presne sa jeho nový pozemok nachádza, tak si ho musí dať vytýčiť geodetom na svoje náklady.

4./ Pokiaľ ide o ďalšie hospodárenie na týchto pozemkoch – k 31.12.2017 dôjde automaticky (zo zákona) k zániku doterajších nájomných (užívacích) vzťahov k pôvodným pozemkom – to znamená, že od 1.1.2018 nebude možné hospodáriť na pôvodných pozemkoch, nakoľko tieto pozemky už dnes neexistujú.

5./ Preto už v priebehu roku 2017 je potrebné si doriešiť nové nájomné zmluvy, resp. užívacie vzťahy s užívateľmi poľnohospodárskej pôdy. To je však individuálnou úlohou každého vlastníka pozemku a jeho budúceho užívateľa.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X