Aktuality
Počet zobrazení 1K

Povinnosti podnikateľa na úseku ochrany ovzdušia

Podnikatelia majú mnohé zákonné povinnosti a nie je jednoduché všetky sledovať a včas správne reagovať. Jedna z takýchto povinností sa týka ochrany ovzdušia, presnejšie znečisťovania ovzdušia podnikateľskou činnosťou (prevádzkou). K tejto problematike bol schválený zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, na základe ktorého Mesto Spišská Belá muselo prijať Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Keďže nie všetci podnikatelia si každoročne plnia tieto povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedených predpisov, uvádzame tu niekoľko faktov k tejto problematike.

Túto povinnosť si má plniť tzv. prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorým je právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj. Za malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa považuje:

–        technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW (do 300 kW),

–        ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov (v pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja rozhoduje Okresný úrad v Kežmarku)

–        plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,

–        skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,

–        iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Zjednodušene povedané, každý kto nejakou zo svojich podnikateľských činností znečisťuje ovzdušie (napr. vykuruje tuhým alebo plynným palivom atď.), prevádzkuje vlastne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, a teda vzťahujú sa na neho povinnosti v zmysle zákona. Pokiaľ podnikateľ si nie je istý, či sa naňho vzťahujú uvedené povinnosti, odporúčame mu obrátiť sa na Mesto Spišská Belá (mestský úrad, oddelenie životného prostredia).

Medzi povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa zákona patrí napr.:

–        povinnosť umožniť prístup zamestnancom mesta na účel kontroly,

–        viesť prevádzkovú evidenciu,

–        neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu a dodržiavať technické požiadavky a podmienky,

–        oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

O vyrubení poplatku za znečisťovania ovzdušia prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia rozhoduje mesto. Nie každý, kto podá oznámenie automaticky bude platiť tento poplatok (to závisí od množstva a druhu spotrebovaného paliva). Podotýkame, že povinnosť podať oznámenie a v prípade vyrubenia poplatku povinnosť ho zaplatiť je povinnosťou vyplývajúcou zo zákona (nie je to na rozhodnutí mesta) . V tomto prípade mesto len plní úlohy, ktoré mu zákonom učil štát a v rámci preneseného výkonu štátnej správy v mene štátu prijíma tieto oznámenia a vyrubuje poplatky. Takže polemizovať o týchto povinnostiach nemá zmysel a treba ich splniť, kým štát nezmení zákon. Za nesplnenie povinnosti podať uvedené oznámenie hrozí prevádzkovateľovi malého zdroja pokuta do výšky takmer 664 Eur.  Takže radšej kontaktujte mestský úrad v Spišskej Belej, oddelenie životného prostredia – RNDr. Grivalskú, tel. 052/4680524, grivalska(zavináč)spisskabela.sk a bezplatne si dajte poradiť.

Najnovšie články