Poslanci schválili zmluvu o spolupráci – prioritou je práca s mládežou

Mesto Spišská Belá uzatvorí zmluvu o spolupráci v oblasti práce s mládežou s občianskym združením Expression o.z. Spišská Belá. Uvedené združenie bolo pred niekoľkými rokmi autorom myšlienky zriadenia Face klubu a mnohých ďalších projektov a už niekoľko rokov sa venuje práci s mládežou v našom meste. Samotná myšlienka uzavretia takejto zmluvy, ako aj jej obsah je výsledkom niekoľkých pracovných stretnutí a opakovaných diskusií primátora mesta so zástupcami mladých pôsobiacich vo Face klube a v tomto občianskom združení. Návrh zmluvy predložený primátorom schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 8. marca 2018.

Cieľom občianskeho združenia Expression o.z. je pomáhať mladým ľuďom pri rozvoji ich osobnosti a potenciálu, organizovanie poradenských, výchovno-vzdelávacích, zážitkových, osvetových a iných aktivít, ktoré privádzajú k aktívnemu a tvorivému spôsobu života prospešnému pre komunitu a spoločnosť.

„Od vzniku Face klubu (za posledných 8 rokov) sa zrealizovalo veľa projektov typu „mladí mladým“ a určite sa práca s mladými v našom meste posunula dopredu najmä vďaka združeniu Expression a mladým dobrovoľníkom okolo Heleny Zadžorovej, Miriam Bachledovej, Tonyho Kováčika a ďalších a ďalších. Ale je potrebné posunúť túto prácu na vyšší level a najmä rozšíriť aktivity mladých pre mladých viac za hranice samotného Face klubu, nakoľko Face klub nebol a nie je cieľom spoločného snaženia, ale nástrojom na dosiahnutie iných cieľov. A aj touto zmluvou o spolupráci chceme vytvoriť pre Expression a pre mladých ešte väčší priestor na ich realizáciu najmä tým, že mesto chce vnímať Expression ako svojho partnera v oblasti práce s mládežou, uviedol primátor mesta Štefan Bieľak.     

Touto zmluvou sa obe zmluvné strany dohodli na vzájomnej spolupráci v oblasti práce s mládežou v meste Spišská Belá, ktorá bude spočívať najmä:

  1.  v spracovaní Koncepcie rozvoja práce s mládežou v meste Spišská Belá na roky 2018 – 2022,
  2.  v aktívnej účasti na realizácii konkrétnych opatrení a aktivít v oblasti práce s mládežou v súlade s Národnou koncepciou rozvoja práce s mládežou a Koncepciou rozvoja práce s mládežou v meste Spišská Belá na roky 2018 – 2022,
  3.  v zabezpečení náplne konkrétnych činnosti Face clubu ako centra pre prácu s deťmi a s mládežou (ako organizačnej súčasti mestského úradu),
  4.  v podpore dobrovoľníctva, najmä cieleného dobrovoľníctva a neformálneho vzdelávania dobrovoľníkov,
  5.  v rozvoji neformálneho vzdelávania a jeho kvality na území mesta Spišská Belá,
  6.  v podpore prepájania formálneho a neformálného vzdelávania v súčinnosti so školami a zvyšovaní uznávania neformálného vzdelávania,
  7.  v komunikácii s mestským mládežníckym parlamentom a ďalšími organizáciami pôsobiacimi v meste Spišská Belá v oblasti práce s mládežou (napr. školy a školské organizácie, centrum voľného času, miestne spolky a združenia, a pod.),
  8. v príprave a realizácii projektov zameraných na získavanie najmä finančnej podpory pre prácu s mládežou a vytváranie podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže,
  9. v spolupráci s partnerskými mestami mesta Spišská Belá a inými organizáciami na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni,
  10.  v príprave a realizácii projektov zameraných na medzinárodnú mobilitu mladých, najmä prostredníctvom programov Erasmus+ a iných programov (napr. program „The Duke of Edinburgh’s International Award“ (DofE) a pod.).

Mesto Spišská Belá

1./ bude aj naďalej poskytovať priestory na Petzvalovej ulici č. 16 v Spišskej Belej (na 1. poschodí a po rekonštrukcii aj v podkroví) pre potrebu činnosti Face clubu, a tiež pre potreby Expression o.z. a zabezpečovať plnú úhradu nákladov na celoročné prevádzkovanie týchto priestorov

2./ bude komunikovať s Expression o.z. prostredníctvom mestom určených osôb s cieľom napĺňať Koncepciu rozvoja práce s mládežou v meste

3./ bude poskytovať v rámci možností mesta potrebnú súčinnosť pre Expression o.z. v súvislosti s realizáciou agendy práce s mládežou

4./ bude v rámci možností rozpočtu mesta a iných verejných zdrojov finančne podporovať prácu s mládežou.

5./ bude prizývať Expression o. z. na rokovania mestského zastupiteľstva, keď predmetom rokovania bude práca s mládežou, pričom Expression o. z. bude mať na týchto rokovaniach poradný hlas,

6./ bude spolu s Expression o.z. každoročne tvoriť ročný akčný plán aktivít v oblasti práce s mládežou v meste,

7./ bude bezplatne poskytovať priestory mesta (napr. kinosála, zasadačka mestského úradu a pod.) na aktivity pre mládež.

Občianske združenie Expression o. z.

1./  bude realizovať aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja práce s mládežou v meste Spišská Belá a z prípadných ročných akčných plánov práce s mládežou,

2./ bude riadiť a koordinovať činnosť Face clubu v mene mesta vrátane zamestnancov pôsobiacich v tomto klube,

3./ bude vyvíjať maximálne úsilie v snahe využívať dostupné finančné zdroje na zabezpečenie aktivít v oblasti práce s mládežou,

4./ bude iniciatívne prinášať ďalšie nové formy práce s mládežou a inšpirovať mladých ľudí k aktívnemu životu,

5./ bude 1x ročne predkladať správu o svojej činnosti mestu.

 

Môže Vás zaujímať...