Polopodzemné kontajnery na odpad budú aj v Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá bude postupne budovať polopodzemné kontajnery na odpad. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na návrh primátora mesta. Tomuto rozhodnutiu predchádzala opakovaná diskusia počas minulého roka s cieľom zlepšiť spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi. Podľa vyjadrenia primátora mesta Štefana Bieľaka „inšpiráciou boli pre nás skúsenosti zo zahraničia, kde tento systém už funguje dlhší čas, ako aj z niektorých slovenských miest. Rovnako sme navštívili naše poľské partnerské mesto Ožarow, kde tieto polopodzemné kontajnery majú v prevádzke už 3 roky a tento systém zberu odpadu sa im veľmi osvedčil.“ Nielenže sa výrazne zlepšil poriadok, čistota a hygiena okolo zberných miest (k  odpadu v týchto kontajneroch sa fyzicky nedá voľne dostať), ale zvýšilo sa množstvo vytriedeného odpadu. A zároveň sa znížili náklady na zber odpadu, nakoľko sa znížila frekvencia odvozu z dôvodu väčšieho objemu týchto kontajnerov.

Mesto plánuje v tomto roku umiestniť polopodzemné kontajnery (ako pilotný projekt) na sídlisku na Mierovej ulici. Po posúdení sa navrhujú zachovať súčasné 3 zberové miesta na parkovisku (na začiatku, v strede a na konci sídliska), avšak súčasné kontajnery s prístreškami sa nahradia novými polopodzemnými kontajnermi.

Každé uvedené zberové miesto bude obsahovať 6 polopodzemných kontajnerov:

– na ostatný komunálny odpad  – objem 5 m3 – počet 2 ks

– kontajner na plasty  – objem 5 m3 – počet 1 ks

– kontajner na papier  – objem 3 m3 – počet 1 ks

– kontajner na sklo – objem 3 m3 – počet 1 ks

– kontajner na kovy  – objem 1,5 m3 – počet 1 ks

Predpokladané náklady na vybudovanie 1 zberového miesta (v počte uvedených 6 ks kontajnerov) sú na úrovni 15 500 EUR, takže v prípade 3 zberových miest by išlo o sumu  46 500 EUR. K uvedenej cene je potrebné pripočítať náklady na samotné osadenie týchto kontajnerov (výkupové práce, osadenie kontajnerov a úprava povrchu – vydlaždenie betónovou dlažbou) – teda súhrne cca 8 000 EUR. Tieto stavebné práce bude realizovať Mestský podnik Spišská Belá s.r.o..  Na tento účel mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu sumu 55 tis. EUR.

Okrem toho bude potrebné, aby Mestský podnik Spišská Belá zabezpečil na vyprázdňovanie týchto kontajnerov špeciálnu úpravu jedného zo svojich zberových vozidiel alebo dočasne to zabezpečil cez niekoho, kto disponuje vozidlom s hydraulickou „rukou“.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X