Aktuality
Počet zobrazení 717

Podporné sociálne služby v dennom centre

Mesto Spišská Belá má v zriaďovateľskej pôsobnosti dve denné centrá  a to v Spišskej Belej a mestskej časti Strážky. Obe denné centrá výrazne prispievajú k zvýšenej kvalite života našich seniorov, kde sa dajú získať užitočné rady a vznikajú aj nové priateľstvá. Mesto finančne prispieva na samotný chod centier, ako aj na niektoré organizované záujmové aktivity seniorov.

Poslaním denného centra je podnecovať aktivitu a sebarealizáciu u seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, začleňovať ich do života v spoločnosti a zároveň zbavovať ich pocitu osamelosti s cieľom podporovať ich osobné záujmy a záľuby.

Jednou z aktivít centra sú aj konzultačné a poradenské stretnutia s pracovníčkami oddelenia sociálnych vecí Mestského úradu v Spišskej Belej, ktoré poskytujú a zabezpečujú seniorom informácie o relevantných zmenách v sociálnom systéme, ako aj o nárokoch a možnostiach sociálnych služieb v našom meste. V sociálnej oblasti pracovníčky oddelenia sociálnych vecí MsÚ v Spišskej Belej dňa 12.05.2022 realizovali sociálne poradenstvo za účelom poskytnutia informácií o  možnostiach, spôsobe a formách zriadených a poskytovaných sociálnych služieb a tiež aj objasnenia konkrétnych otázok zo strany seniorov.

Základné informácie o sociálnych službách Mesta Spišská Belá sú zverejnené pre verejnosť na webovom sídle mesta v rubrike „Sociálne veci“. V jednotlivých príspevkoch nájdu občania o aký druh poskytovanej sociálnej služby ide, kde sú priložené i konkrétne žiadosti, napr. o posúdenie odkázanosti. Zverejnené príspevky informujú o všetkých dostupných službách v našom meste. Na webovej stránke mesta si občania môžu prečítať aj informácie o útvare sociálnych vecí mesta, aké sú jednotlivé agendy oddelenia sociálnych vecí vrátane mena pracovníčky, ktorá je zodpovedná za uvedenú agendu a telefonický kontakt.

Najnovšie články