Personálne zmeny na mestskom úrade v Spišskej Belej

Primátor mesta urobil počas posledných týždňov niekoľko organizačných a personálnych zmien v rámci Mestského úradu v Spišskej Belej. Cieľom týchto zmien je obsadiť chýbajúce pozície a zároveň tak personálne a odborne posilniť chod mestského úradu.

Do pozície vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja Mestského úradu bola od 1.7.2018 menovaná Mgr. Eva Ďurišová (doposiaľ poverená riadením tohto odboru).

Novým vedúcim odboru vnútornej správy Mestského úradu je od. 1.8.2018 Mgr. Ľubomír German (zo Spišskej Belej), ktorý nahradil na tejto pozícii Ing. Pavla Ščigulinského. Ten sa presunul na pozíciu referenta oddelenia technickej správy mestského úradu, mestských budov a mestských bytových domov a popri tom bude mať na zodpovednosti ďalšie agendy –  civilnú ochranu, požiarnu ochranu, správu mestského rozhlasu, prevádzku služobných vozidiel, organizáciu a zabezpečovanie rôznych druhov volieb a ďalšie úlohy.

Na odbor výstavby Mestského úradu bol presunutý Bc. František Zadžora, ktorý má už na starosti správu a údržbu mestských komunikácii a chodníkov, správu a údržbu mestskej verejnej zelene a správu a údržbu verejného osvetlenia vrátane komunikácie so správnymi inžinierskych sietí a zabezpečovanie realizácie drobných stavieb mesta a rôznych stavebných úprav.

Stavebný úrad v Spišskej Belej (ako štátny orgán) od 1. júla 2018 funguje v budove mestského úradu už každý pracovný deň v rovnakom čase ako sú úradné hodiny mestského úradu. Činnosť stavebného úradu zabezpečuje Ing. Mária Grichová (na plný úväzok).

Novým vedúcim verejno-prospešných služieb mesta (resp. doposiaľ označovaných ako menšie obecné služby) sa stal Peter Nebus a nahradil Františka Zadžoru, ktorý bol doposiaľ na tejto pozícii.

Predpokladá sa, že od 1. septembra 2018 príde pracovať na mestský úrad osoba, ktorá bude zodpovedná za investície mesta – ako referent investičného oddelenia Mestského úradu, ktorý bude mať na starosti prípravu, zabezpečenie a realizáciu investičných projektov a stavieb mesta.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X