Pandemický plán pre prípad pandémie v SR

Pre ďalšiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19 má Slovensko nový pandemický plán, ktorý definuje jasné pravidlá fungovania a zabezpečuje pripravenosť SR, nielen pri pandémii ochorenia COVID-19, ale pri každej vážnej pandémii akútnych respiračných ochorení. Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike reaguje na priebeh situácií spojených s ohrozením zdravia obyvateľstva na území SR a má napomáhať k zdolávaniu rôznych situácií spojených s ohrozením zdravia obyvateľov (najmä rizikových skupín) a postupnými fázami eliminovať priebeh rôznych pandémii, ktoré sa vyskytnú  na území SR.

Cieľom Pandemického plánu je zabezpečenie pripravenosti Slovenskej republiky na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, chodu hospodárstva a verejného života, stanovenie úloh orgánov štátnej správy, orgánov samosprávy a odborných orgánov, ktoré riadia, zabezpečujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia v príprave na pandémiu a v čase vyhlásenej pandémie.

Pandemický plán bol zverejnený Úradom Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 14. augusta 2020 a jeho celé znenie nájdete v prílohe nižšie alebo na nasledujúcom odkaze: www.uvzsr.sk/pandemicky_plan.pdf.

 

Pandemicky_plan_pre_pripad_pandemie_v_Slovenskej_republike

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X