Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Jarné mesiace sú obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí. Mesto Spišská Belá si preto dovoľuje usmerniť fyzické osoby – občanov a vlastníkov lesa ohľadom ochrany lesov pred požiarmi. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Kežmarku vypracovalo opatrenia, ktoré obsahujú aj povinnosti a zákazy.

Les je jedným z najcennejších bohatstiev, ktoré ľudstvo vďaka jeho samoobnoviteľným schopnostiam môže trvalo využívať. Jeho ochrana je preto záležitosťou všetkých občanov – návštevníkov lesa, nielen povinnosťou majiteľov a užívateľov lesa. Šírenie lesných požiarov býva veľmi intenzívne a ich likvidácia je často vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá, náročná na sily a prostriedky. Obnova požiarom zničených lesných porastov je následne dlhodobým procesom.

Fyzické osoby sú povinné:

  • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Fyzické osoby nesmú:

  • používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Za porušenie zákazov hrozia finančné sankcie.

Majme tiež na mysli, že zlozvyk vypaľovania trávy zakazuje v slovenskej legislatívne viacero zákonov. Vypaľovanie trávy ničí životné prostredie, zabíja živočíchy, ale môže spôsobiť obrovské hospodárske škody a ohroziť ľudské životy. Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy a jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť, ale dochádza aj k vyššiemu výparu a presychaniu pôdy. Negatívnym sprievodným javom je aj skutočnosť, že sa tak napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín. Spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov, čím prichádzajú o potravu vyššie živočíchy a tiež tak zanikajú prirodzené stanovištia organizmov. Je alarmujúce, že vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov. Navyše dusivý dym, ako sprievodný jav vypaľovania, obsahuje mnohé nebezpečné látky, ktoré sa ako mikročastice dostanú späť do pôdy vo forme zrážok.

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi pre vlastníkov lesov sú uverejnené v prílohe tohto článku.

Názov prílohy Odkaz
vlastnik lesa Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...