Aktuality
Počet zobrazení 1K

Odo dnes máme terénne označenie Trstinných lúk

Mesto Spišská Belá teší, že práve dnes – 5. 6. 2019 – v deň, ktorý pripadá Svetovému dňu životného prostredia, Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku, na podnet mesta realizovala označenie Územia európskeho významu Trstinné lúky s identifikačným kódom SKUEV0945 o výmere 60,02 ha. Platí tu 4. stupeň ochrany.

ilustračná snímka

V lokálnom meradle zohráva ochrana mokradí významnú úlohu. Rieky, močiare, vlhké lúky či lužné lesy, ale aj jazerá alebo umelé, človekom vytvorené, vodné plochy tvoria napr. na Slovensku len 0,5 % výmery a stále ubúdajú. Ustupujú rozvojovým zámerom, nárokom na vodné zdroje, miznú v dôsledku zmeny klímy a podobne. Dôležité však je, aby zachovanie mokradí ostalo prioritou tých miest a obcí, v ktorých katastrálnych územiach sa nachádzajú. Prostredníctvom územných plánov je možné nastaviť limity využívania a podieľať sa tak aj na ochrane týchto lokalít. Takto to už od roku 2008 robí aj samospráva nášho mesta, ktorá má v návrhu ochrany prírody a tvorby krajiny územného plánu definované aj lokálne významné mokrade.

Po tom, čo bolo naše rašelinisko Trstinné lúky (známe aj pod názvom Pace) Vestníkom Ministerstva životného prostredia SR, čiastkou 6. v roku 2017 zaradené do národného zoznamu území európskeho významu, Štátna ochrana prírody SR požiadala mesto Spišská Belá začiatkom roka 2019 o súhlas na realizáciu manažmentových opatrení v tomto nelesnom biotope. Pred 55 rokmi tu bol realizovaný jedinečný archeologický nález troch bronzových mečov z 10. storočia. Ide teda o lokalitu pre Spišskú Belú vzácnu z rôznych hľadísk.

5. júna si každoročne pripomíname Svetový deň životného prostredia, a to už od roku 1972, kedy sa konala prvá konferencia Organizácie spojených národov o životnom prostredí v Stockholme pod heslom Je len jedna Zem. Stockholmská konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem problémy životného prostredia, ktoré presahujú hranice štátov a kontinentov.

Najnovšie články