Od nového roka sa niektoré správne poplatky zvýšili

Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ktorou štát zvýšil správne poplatky. Okrem iných zmien sa zmenili aj poplatky, ktoré vyberá matričný úrad (ako štátny orgán), resp. obec (v prípade osvedčovania podpisov a listín).

A čo sa najmä zmenilo:

1./ za osvedčenie (overenie) odpisu (fotokópie) listiny za každú aj začatú stranu zaplatíte 2 EUR (doposiaľ 1,50 EUR)

2./ za osvedčenie (overenie) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis zaplatíte 2 EUR (doposiaľ 1,50 EUR)

Tieto poplatky zaplatíte, ak si podpis alebo listinu dáte overiť na mestskom úrade. U notára za overenie 1 podpisu zaplatíte 2,87 EUR a za overenie 1 fotokópiu zaplatíte 1,60 EUR.

Úplne novým poplatkom je poplatok za prípravu podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom cirkvi vo výške 10 eur. Tento poplatok sa platí matričnému úradu, ktorý spracováva uvedené podklady

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X