Od decembra môžete v Spišskej Belej využívať služby sociálneho terénneho pracovníka

Od 1. decembra sa medzi sociálne služby existujúce na území mesta Spišská Belá zaradila aj Terénna sociálna práca, ktorú vykonáva jeden terénny sociálny pracovník a jeden terénny pracovník.

Terénna sociálna práca je odborná činnosť, ktorá je vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka. Cieľom terénnej sociálnej práce je zvyšovať úroveň kvality ľudského života a pomáhať naplňovať základné ľudské potreby všetkých ľudí, zvýšenú pozornosť venovať ľuďom zraniteľným, utláčaným a žijúcim v chudobe. Je prioritne zameraná na priamu prácu s človekom v nadväznosti na jeho primárne prostredie, akým je rodina, resp. iné blízke sociálne väzby. Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho želania, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. Pri výkone terénnej sociálnej práce pracovník spolupracuje s ďalšími aktérmi pôsobiacimi v prostredí jednotlivca. Terénna sociálna práca je chápaná ako dlhodobá a systematická odborná činnosť, ktorá svoje ciele dosahuje v spolupráci a s podporou ďalších inštitúcií a organizácií.

Terénna sociálna práca je určená obyvateľom sociálne vylúčených komunít, skupinám a osobám rôzneho veku ohrozeným sociálnym vylúčením, skupinám a osobám žijúcim v podmienkach sociálneho vylúčenia (napr. ľudia bez domova), a iným špecifickým skupinám obyvateľov.

Pracovníci tejto služby sú k dispozícií aj pre úplne najbežnejšie veci, pri ktorých klient potrebuje pomoc. Ako napr. pomoc pri vypĺňaní žiadostí o prijatie do zamestnania, či pomoc pri písaní životopisov, motivačných listov a pod.

Služba je k dispozícii bezplatne!

Kontaktné údaje na zamestnancov terénnej sociálnej služby:
Mgr. Vladimír Šelep – Terénny sociálny pracovník
Stanislava Kocibášová – Terénny pracovník

T.č.: 052/4680517, 0919 399 508
e-mail: selep@spisskabela.sk, kocibasova@spisskabela.sk

Zamestnanci terénnej sociálnej služby sídlia na 2. poschodí mestského úradu v kancelárii č. 11.

Pozri aj:

Ostatné sociálne služby poskytované na území mesta Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X