Sociálne služby poskytované na území mesta Spišská Belá

Mnohí z nás nevedia, aké druhy a formy sociálnych služieb existujú. Nemajú vedomosť o ich nároku, ani kto ich v našom okolí poskytuje. Podľa platnej legislatívy má každý z nás, kto sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácii právo na pomoc, ak si nevie pomôcť sám a nevie mu pomôcť ani jeho rodina, či niekto blízky, po splnení určitých zákonných podmienok.
Mesto Spišská Belá poskytuje alebo zabezpečuje v rozsahu zákona tieto sociálne služby svojim obyvateľom (osobám s trvalým pobytom v meste) :

Opatrovateľská služba v Zariadení opatrovateľskej služby
(Popradská 11, Spišská Belá-Strážky)

– pobytová forma sociálnej služby
– poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • 24-hod. opatrovateľskú a ošetrovateľskú činnosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvára podmienky na úschovu cenných veci

Kontakt:
Osobne ZOS, Popradská 11, Spišská Belá-Strážky
e-mail: zos@spisskabela.sk
telefonicky: 052-4591539

Osobne Mesto Spišská Belá, Petzvalová 18, Spišská Belá, Ing. Anna Mlaková, kanc. č. 1
e-mail: mlakova@spisskabela.sk
telefonicky: 052-4680518

Opatrovateľská služba
– poskytovaná v byte (zabezpečuje ju mesto a Spišská katolícka charita)

– terénna forma sociálnej služby priamo v prirodzenom prostredí opatrovanej osoby
– poskytuje sa fyzickej osobe:

a) odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.
b) odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách

Kontakt:
Osobne Mesto Spišská Belá, Petzvalová 18, Spišská Belá, Ing. Anna Mlaková, kanc. č. 1
e-mail: mlakova@spisskabela.sk
telefonicky: 052-4680518

Denný stacionár
– prevádzkuje ho Rímskokatolícky farský úrad, Hviezdoslavova 27, Spišská Belá

– ambulantná forma sociálnej služby
– poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III.
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • stravovanie

– zabezpečuje:

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmová činnosť

Kontakt:
Osobne Rímskokatolícky farský úrad, Hviezdoslavova 27, Spišská Belá
telefonicky: 0903 496 327 – Metod Kováčik

Denné centrum
– Hviezdoslavova 21, Spišská Belá

– ambulantná, terénna forma sociálnej služby
– poskytuje sociálne poradenstvo
– zabezpečuje záujmovú činnosť

Kontakt: Mariana Mačáková, vedúca centra, tel.  0917 083 696

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
– Face club, Petzvalová 16, Spišská Belá

-ambulantná, terénna forma sociálnej služby
– poskytuje:

 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • preventívna aktivita

-zabezpečuje:

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia
 • záujmovú činnosť

Kontakt:
Osobne Mesto Spišská Belá, Petzvalová 16, Spišská Belá
e-mail: faceclub@spisskabela.sk
telefonicky: 0907 438 865  Miriam Bachledová – zodpovedná vedúca Face clubu

Prepravná služba
(poskytuje ju mesto)

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Kontakt:
Osobne Mesto Spišská Belá, Petzvalová 18, Spišská Belá, Ing. Anna Mlaková, kanc. č. 1
e-mail: mlakova@spisskabela.sk
telefonicky: 052-4680518

V prípade, že máte záujem o poskytovanie niektorej z vyššie uvedených služieb a máte trvalý pobyt na území mesta, je potrebné  požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (osobitne pre každý druh sociálnej služby). 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X