Od 1. septembra základné školy v našom meste očakávajú 84 prvákov

Zápis detí na povinnú školskú dochádzku, ktorú začnú plniť v 1. ročníku od 1. septembra 2018, sa v oboch základných školách v našom meste konal  3. a  4. apríla 2018.  V oboch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá sa na tomto zápise zúčastnilo celkom 99 detí.

Do ZŠ J. M. Petzvala prišlo na zápis 46 detí, z toho 27 detí malo trvalý pobyt v školskom obvode tejto školy, 12 detí  prišlo s bydliskom v  obvode ZŠ M. R. Štefánika a 7 detí prišlo z okolitých obcí.

V ZŠ M. R. Štefánika sa na zápise do 1. ročníka zúčastnilo 53 detí, z nich 37 malo trvalý pobyt v školskom obvode tejto školy, 3 deti prišli s bydliskom v obvode ZŠ J. M. Petzvala, 2 deti sú z Detského domova v Spišskej Belej a 11 detí prišlo z okolitých obcí.

Na základe výsledkov školskej zrelosti budúcich prvákov, ktoré skúsení pedagógovia zaznamenali počas zápisu a na základe posúdenia špecialistami z centra pedagogicko-psychologického poradenstva, bolo 12 deťom odložená povinná školská dochádzka o jeden rok, takže tieto deti by mali zostať ešte jeden rok v materskej škole ako predškoláci.

Na základe uvedeného v novom školskom roku 2018/2019 bude naše základné školy navštevovať 84 žiakov v 1. ročníku, pričom obe školy otvoria po dve triedy prvákov, keďže školský zákon určuje maximálny počet 22 žiakov v jednej triede 1. ročníka. V ZŠ M. R. Štefánika sa predpokladá 44 detí (2 triedy po 22 žiakov) a v ZŠ J. M. Petzvala 40 detí (2 triedy po 20 detí). Do septembra sa ešte celkový počet detí môže zmeniť (v závislosti od rozhodnutia rodičov).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X