Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom bolo udelené mestu Spišská Belá a obci Heľpa

Už po tretíkrát boli na Slovensku ocenené obce a mestá, ktoré sa môžu tešiť z označenia Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Za rok 2017 ho udelili mestu Spišská Belá a obci Heľpa. Uvedené ocenenie bolo odovzdané 23. mája 2018 v Bratislavskej Inchebe, ktoré spolu s primátorom mesta Štefanom Bieľakom prevzali aj zástupcovia mladých zo Spišskej Belej – Miriam Bachledová, Helena Zadžorová a Matúš Monka. A boli to práve títo mladí, ktoré navrhli naše mesto na toto ocenenie (v rámci zverejnenej výzvy návrh podalo občianske združenie Expression zo Spišskej Belej).

Uvedenú súťaž organizuje Nadácia pre deti Slovenska a Komunálna poisťovňa a.s.. Uvedení organizátori dňa 30. apríla 2018 navštívili Spišskú Belú, aby na tlačovej konferencii informovali o tejto súťaži a o jej výsledkoch a odovzdali obom samosprávam dekréty o získaní uvedeného titulu. Ocenené samosprávy okrem spomínaného titulu získali aj finančnú odmenu v hodnote 3000 EUR na podporu práce s mládežou.  Na tlačovej konferencii vystúpili:

-Ondrej Gallo, správca nadácie, Nadácia pre deti Slovenska (moderátor)

-Peter Lenčo, programový manažér, Nadácia pre deti Slovenska

-Daniela Michaličová, riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva, KOMUNÁLNA poisťovňa

-Peter Hyriak, starosta, Heľpa

-Štefan Bieľak, primátor, Spišská Belá a zároveň podpredseda ZMOS

„Komunita, ktorá je skutočne priateľská k deťom a mladým ľuďom, sa ich snaží nielen počúvať, ale aj skutočne vypočuť a spoločne s nimi hľadá riešenia na naplnenie ich potrieb,” uviedol správca Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo.

Cieľom programu je budovanie takých komunít, ktoré zohľadňujú potreby najmladšej generácie, pýtajú sa na jej názory a umožňujú jej spolupodieľať sa na plánovaní a realizácii aktivít v komunite. Označenie sa udeľuje samosprávam, ktoré v predchádzajúcom roku systematicky pracovali na tom, aby zlepšili podmienky života detí a mladých ľudí a zapájali ich do verejného života.

„Veríme, že ocenení a ich aktivity spolu s deťmi a mladými ľuďmi budú dobrým príkladom pre ostatné obce a mestá na Slovensku ako prispievať ku kvalite života detí a mladých ľudí v samospráve, ktoré sa opäť o rok budú môcť uchádzať o toto ocenenie,” uzavrel Gallo.

A za čo získalo mesto Spišská Belá ocenenie ?  Mladí ľudia oslovili pred 9 rokmi primátora mesta. Prišli s myšlienkou založiť nízkoprahové centrum pre mladých Face club, ktorý dodnes prevádzkujú a veľmi úspešne. Popri tom realizovali a realizujú mnoho ďalších projektov a tak získali mnoho grantov na podporu svojej činnosti. Čo je veľmi dôležité: nielen pýtajú financie, ale práve naopak, zabezpečujú si financie sami cez svoje projekty. Rovnako robia dobrovoľnícku činnosť a práve princíp dobrovoľníctva je kľúčový pri práci s mladými.   Mladí z nášho mesta sa zapájajú do európskej dobrovoľníckej služby, čiže na výmenné stáže, máme našich ľudí v zahraničí a naopak, mladí ľudia zo zahraničia aj dnes sú v Spišskej Belej. Spolupracujú, komunikujú s našimi základnými školami, kde nadväzujú kontakty s potencionálnymi dobrovoľníkmi, ale aj s inými spolkami, inými komunitami v našom meste. Zapájajú sa aj do športových a kultúrnych aktivít v našom meste. Realizujú mnoho seminárov, prednášok, školení. Zapájajú sa do participatívneho rozpočtu mesta a aj vďaka podpore z neho pripravujú založenie mládežníckeho parlamentu v našom meste.

Mesto podporuje prácu s mládežou nielen tým, že financuje prevádzkové náklady Face klubu, ale zamestnáva dvoch mladých ľudí na agendu práce s mládežou. To, čo je veľmi podstatné, že tí mladí ľudia si vybrali sami týchto mladých ľudí, ktorí ich vedú a sú akýmisi koordinátormi pre prácu s mládežou. Je dôležité, aby mali dôveru a zároveň boli akceptovanými a rešpektovanými medzi samotnými mladými. Jeden z nich je zamestnaný a financovaný z rozpočtu mesta (Tony Kováčik), druhý cez projekt v spolupráci s úradom práce pre zamestnávanie mladých ľudí Miriam Bachledová). A toto je reálna podpora mesta pre mladých.

„Avšak do budúcna bude veľmi dôležité zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť tohto prístupu a tejto spolupráce medzi mestom (jeho vedením) a komunitou mladých ľudí. V tejto oblasti sa doposiaľ urobil veľmi dobrý základ, ale každý deň sa presviedčame, že ešte je to málo a vždy je čo zlepšovať, čo meniť, čo riešiť. Nová doba prináša aj nové potreby a možnosti, ale aj nové problémy a nástrahy pre mladých ľudí. Je to „beh na dlhé trate“. Uvedené ocenenie bolo síce udelené mestu, ale je to predovšetkým zásluha mladých. Takéto ocenenie motivuje, ale je záväzkom a výzvou do budúcna. V súčasnosti mladí pripravujú pre naše mesto jeden strategický dokument – Koncepciu rozvoja práce s mládežou. A teda návrh tohto dokumentu nepripravuje mesto, ale práve mladí ľudia, mesto ho však bude na záver schvaľovať“, uviedol primátor mesta Štefan Bieľak.

A to, čo možno nazvať výnimočným prístupom (aj v rámci Slovenska), je delegovanie agendy práce s mládežou na samotných mladých – teda na občianske združenie Expression Spišská Belá. Stalo sa to na základe Zmluvy o spolupráci, ktorá bola 30. mája 2018 podpísaná medzi mestom a uvedeným občianskym združením. Táto zmluva dáva mladým určité výhody a istoty od mesta do budúcna, ale zároveň im ukladá určité úlohy a vyžaduje od nich zodpovednosť za túto agendu. A to je skutočne obrovská výzva pre mladých, kde majú veľkú šancu ukázať svoj potenciál. Tak im držme palce a pomôžme.

Pozri :

https://www.ta3.com/clanok/1128998/skupina-deti-prisla-za-primatorom-s-poziadavkou-vyhovel-im.html

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X