Obnova historických budov v meste

Mesto Spišská Belá priebežne renovuje historické budovy vo svojom vlastníctve. V minulom roku sa samospráve podarilo získať dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 30 000 eur na projekt Obnova fasády meštianskeho domu na Petzvalovej ul. č. 16 v Spišskej Belej. Budova Face club-u je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Podmienky na realizáciu obnovy jej fasády zamerané na zachovanie architektonických prvkov fasády, nároky na jej povrchovú úpravu, farebnosť či ošetrenie ozdobných kovových častí preto rozhodnutím určil Krajský pamiatkový úrad Prešov. Zadná časť fasády uvedenej budovy bude z vlastných zdrojov zrekonštruovaná v roku 2020.

V súčasnosti sa uchádzame o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR aj na obnovu fasády mestskej knižnice. Centrum Spišskej Belej je urbanisticko-architektonicky hodnotným historickým územím. Zachovanie a ochrana charakteristického vzhľadu spišského osídlenia je našou povinnosťou, ktorú od roku 2005 umocňuje vyhlásenie Pamiatkovej zóny Spišská Belá.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X