Novomeského ulica – rekonštrukcia len inžinierskych sietí alebo celej ulice?

 

V druhej polovici septembra a v priebehu októbra budú prebiehať stavebné práce aj na celej Novomeského ulici v Spišskej Belej. Východoslovenská distribúcia a.s. Košice (VSD) bude realizovať rekonštrukciu ich elektrickej NN siete – súčasné podzemné vedenie je kapacitne a technicky nevyhovujúce, preto sa nahradí novým podzemným vedením. Zároveň do toho istého výkopu Slovak Telecom uloží chráničku ako prípravu pre optickú sieť. Mesto ako vlastník verejného osvetlenia vybuduje úplne nové verejné osvetlenie na tejto ulici, čiže nová kabeláž, nové stĺpy a nové svietidlá.

Zatiaľ platí pôvodný zámer, podľa ktorého po týchto zemných prácach by mala nasledovať len spätná úprava existujúceho asfaltového chodníka, ktorú mali financovať energetici (VSD). Po obhliadke tejto ulice, stavu asfaltových chodníkov i samotnej cesty a tiež vzhľadom na rozsah stavebných prác a väčší rozsah rozkopania chodníkov primátor mesta chce predložiť poslancom mesta návrh na iné riešenie: VSD by neurobila spätnú úpravu chodníkov, ale by sa tieto chodníky komplexne zrekonštruovali ako na iných uliciach – osadením nových obrubníkov a položením novej betónovej (zámkovej) dlažby. Rekonštrukciu chodníkov by urobili mesto na svoje náklady, pričom od VSD by získalo tú finančnú sumu, ktorá by sa mala použiť na spätnú úpravu chodníkov (asfaltovaním výkopu). Zároveň mesto uvažuje, že by na budúci rok finančne naplánovalo aj nový asfaltový povrch aj na celú cestu na tejto ulici, čo by si vyžiadalo aj osadiť nové cestné obrubníky. Vzhľadom na to je nutné preveriť stav verejného vodovodu a spláškovej kanalizácie, ktoré sa nachádzajú v ceste a čiastočne aj v chodníku. Mesto už požiadalo vodárenskú spoločnosť PVS a.s. Poprad o preverenie stavu tohto vodovodu a kanalizácie a nutnosti ich rekonštrukcie pred samotnou rekonštrukciou cesty a chodníkov. To znamená komplexne zrekonštruovať celý verejný priestor na tejto ulici. Samozrejme, že takýto rozsah rekonštrukcie mesto nemá naplánovaný v rozpočte pre tento rok a ani z časového hľadiska sa to nemôže stihnúť do konca tohto roka. A teda ak sa poslanci priklonia k tomuto komplexnému riešeniu, tak to bude znamenať to, že sa rekonštrukcia tejto ulice začne tento rok, ale dokončí sa až v budúcom roku. V tomto roku by sa položila do zeme nová elektrická sieť, príprava na optickú sieť a nové verejné osvetlenie. Výkopy v chodníkoch by sa zhutnili a vyštrkovali. Ale rekonštrukcia chodníkov (nová dlažba) a zároveň i samotnej cesty (nový asfalt) by sa urobila v budúcom roku a v prípade potreby aj rekonštrukcia vodovodu a spláškovej kanalizácie (v réžii PVS a.s. Poprad).

A teda je na zvážaní poslancov mesta, či sa priklonia ku komplexnému riešeniu, ktorého realizácia bude finančne omnoho náročnejšia, bude trvať dlhší čas a na niekoľko mesiacov zníži ľuďom komfort bývania na tejto ulici. Ale následne po ukončení prác to bude stáť za to.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X