Navýšenie rozpočtu mesta o takmer 190 tis. EUR

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 1. júna 2017 poslanci schválili 3. zmenu rozpočtu mesta na tento rok. Navýšili sa príjmy a výdavky rozpočtu mesta o sumu 189 984 EUR. Z rezervného fondu sa do rozpočtu mesta zapojilo 175 270 EUR na realizáciu investičných projektov a zvyšok predstavujú ďalšie príjmy mesta z iných zdrojov.

V rámci tejto zmeny sa vyčlenili financie v rozpočte aj na tieto aktivity:

– 30 000 EUR na rekonštrukciu chodníka na Medňanského ulici v Strážkach (3. etapa od kostola po bývalú spoločenskú sálu)

– 2 000 EUR na spracovanie projektovej dokumentácie na miestnu komunikáciu na Mierovej ulici,

– 3 000 EUR na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie na výstavbu cyklochodníka Spišská Belá (Myší vrch) – po k.ú. Slovenská Ves (po rieku Vilbach)

– 7 900 EUR na spracovanie projektovej dokumentácie pre IBV nad kaštieľom v Strážkach (2. a 3. etapa)

– 6 900 EUR na geodetické práce a projekty na zmenu dopravného značenia a na rekonštrukciu verejného osvetlenia

– 70 000 EUR na dokončenie rekonštrukcie budovy materskej školy na Letnej ul. č. 5 – nové schodištia do budovy a do pivnice, komplexná oprava vonkajšej fasády budovy, nová elektrická prípojka a stavebné práce pre osadenie novej čistiarne odpadových vôd

– 40 000 EUR na prístavbu telocvične pri ZŠ M. R. Štefánika (okrem toho mesto získalo štátnu dotáciu 60 000 EUR – takže zatiaľ je na túto prístavbu určených 100 tis. EUR)

– 2 700 EUR na zakúpenie 4-kolesovej kosačky (traktorika) na kosenie verejnej zelene

– 3 290 EUR na realizáciu projektu ZŠ M.R. Štefánika na podporu výchovy k stravovacím návykom – výdavky sú kryté štátnou dotáciou, ktorú škola získala na tento účel.

Po tejto zmene bude rozpočet mesta pre rok 2017 prebytkový vo výške 50 000 EUR s celkovými výdavkami (vrátane školských organizácii) 6 875 546 EUR.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X