hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 373

Na začiatku Strážok sa vybuduje nová okružná križovatka

Ako je už dlhší čas známe, do priemyselnej zóny Kežmarok (v Pradiarni) prichádza nový zahraničný investor, ktorého na Slovensku bude reprezentovať spoločnosť MUBEA Automotive Slovakia s.r.o. Kežmarok.

V rámci zabezpečenia dopravného napojenia tohto nového výrobného závodu na štátnu cestu 1.triedy č. 66 je nutné vybudovať novú prístupovú komunikácii blízko hranice katastrálneho územia Strážok okolo štrkoviska cez železničné priecestie až na spomínanú štátnu cestu (po súčasnej panelovej ceste). To je riešenie, na ktorom sa zhodli odborníci i zodpovedné štátne orgány a organizácie z oblasti cestnej dopravy. Po vykonanej analýze a posúdení technických možností Slovenská správa ciest – ako správca cesty 1/66 spolu s investorom – Mestom Kežmarok plánuje na uvedenej štátnej ceste vybudovať novú okružnú križovatku na začiatku mestskej časti Strážok (na mieste dnešného odbočenia ku štrkovisku). Táto križovatka zároveň umožní dopravné napojenie aj plánovanej rekreačno-oddychovej zóny (súčasné štrkovisko), ktorá doposiaľ mala nedoriešený prístup zo štátnej cesty a problém bol aj nezabezpečeným železničným priecestím (smerujúce aj k štrkovisku).

V rámci tohto projektu dopravnej infraštruktúry pre priemyselný park sa prebuduje aj súčasné nezabezpečené železničné priecestie na nové s potrebnou nosnosťou aj pre nákladnú dopravu, ktoré bude zabezpečené svetelnou signalizáciou.

Mestské zastupiteľstvo mesta Spišská Belá na svojom rokovaní dňa 6. decembra 2018 prerokovalo žiadosť mesta Kežmarok o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta Spišská Belá v Strážkach. Avšak v tomto štádiu realizácie projektu schválilo zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemkoch nášho mesta, na ktorých sa bude nachádzať tak okružná križovatka, ako aj prístupová cesta. Vecné bremeno sa má zriadiť bezodplatne a na dobu neurčitú pre účely umiestnenia stavby prístupovej (cestnej) komunikácie a okružnej križovatky a na zabezpečenie ich následnej údržby za týchto podmienok:

1/ uvedená prístupová komunikácia do priemyselného areálu bude verejne prístupná bez dopravného a iného obmedzenia, ak sa mesto Spišská Belá a Mesto Kežmarok nedohodnú inak

2/ po tejto prístupovej ceste bude zabezpečený prístup aj pre plánovaný rekreačný (oddychový) areál v zmysle platného územného plánu mesta a jeho napojenie na cestu č. 1/66

3/ zahraničný investor vybuduje tzv. ochrannú izolačnú zeleň pozdĺž celej katastrálne hranice medzi k.ú. Strážky a k.ú. Kežmarok v rozsahu budúceho výrobného areálu spoločnosti MUBEA z dôvodu bezprostrednej blízkosti plánovaného rekreačného areálu v k.ú. Strážky

4/ investor (Mesto KK) vybuduje popri tejto prístupovej ceste aj chodník pre peších od areálu spoločnosti MUBEA po jestvujúci chodník vedľa cesty č. 1/66 (na Medňanského ulici – pred rodinným domom p. Ťažkej)

5/ investor (Mesto KK) zabezpečí prepojenie cyklistického chodníka Strážky s cyklistickým chodníkom Kežmarok popri uvedenej prístupovej ceste

6/ navrhovanú okružnú križovatku na štátnej ceste č. 1/66 je nutné vybudovať ako 4-ramennú (v pôvodnom zámere bola len trojramenná) – teda aj s možnosťou výjazdu (odbočenia) do budúcej plánovanej zástavby rodinných domov podľa platného územného plánu Spišská Belá

7/ Investor križovatky (Mesto KK) je povinné zabezpečiť dopravné napojenie (prístup) pre rodinný dom nachádzajúci sa na pozemku KN-C parc. č. 1015/4 k. ú. Strážky na cestu č. 1/66, nakoľko z dôvodu výstavby okružnej križovatky bude jeho súčasné napojenie na cestu č. 1/66 zrušené (rodinný dom p. Ťažkej).

V súčasnosti sa dopracúva projektová dokumentácia na túto križovatku. Realizácia samotnej križovatky (ako aj prístupovej cesty s prestavbou železničného priecestia) sa predpokladá na jar 2019. Investorom tejto okružnej križovatky a prístupovej cesty je Mesto Kežmarok, ktoré na to získalo finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Mesto Spišská Belá v tomto štádiu projektu schválilo zriadenie vyššie uvedeného vecného bremena na dotknutých pozemkoch mesta. V prípade, že v budúcnosti bude nevyhnutný odpredaj časti týchto pozemkov, Mesto Spišská Belá sa k tejto téme opätovne vráti.

V prílohe tohto článku je zverejnené projekčné riešenie okružnej križovatky a prístupovej cesty.

Názov prílohy Odkaz
Križovatka Strážky - kruhový objazd Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X