hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 250

Na rašelinisku Krivý kút prebiehajú revitalizačné práce

V rámci realizácie projektu s názvom Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch, kód projektu: ACC04P02, začalo Mesto Spišská Belá s prvou etapou opatrení na lokalite Krivý kút. V roku 2017 sa pri pozemkových úpravách podarilo mestu pozemok rašeliniska získať na zabezpečenie jeho ochrany do vlastníctva. Táto lokalita je podľa platného Územného plánu mesta Spišská Belá ekologicky významný segment v krajine – národne významná mokraď. V súčasnosti sa na časti územia uskutočňujú manažmentové opatrenia vo forme kosenia a odstraňovania náletových drevín. Okrem podpory druhovej rozmanitosti je cieľom dosiahnuť aj zlepšenie hydrologického režimu. Ak totiž rašelinisko zarastá, dreviny koreňmi odoberajú spodnú vodu, a tak prispievajú k jeho odvodňovaniu. Navrhované aktivity odsúhlasila odborná organizácia ochrany prírody – Správa PIENAP.

V globálnom kontexte je úloha rašelinísk na zmierňovaní klimatickej krízy významná, pretože rašeliniská ukladajú vo svojich útrobách obrovské množstvo uhlíka. Naopak, pri ťažbe alebo degradácii rašeliniska uniká tento uhlík do atmosféry a prispieva k zhoršovaniu klimatickej zmeny. Výstupom projektu má byť úprava vodného režimu tak, aby bola voda v maximálnej možnej miere v rašelinisku zadržiavaná.

Uvedený projekt je realizovaný v rámci Programu SK-Klíma, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Prijímateľom grantu je Štátna ochrana prírody SR a partneri projektu sú: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, PRO POPULO Poprad, s. r. o., Mesto Spišská Belá a Inštitút pre výskum ochrany prírody z Nórska.

,,Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

Najnovšie články