hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 278

Na podporu opatrovateľskej služby mesto získa 148 200 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje na základe žiadosti mesta Spišská Belá schválila nenávratný finančný príspevok vo výške 148 200 EUR na realizáciu projektu pod názvom „Podpora opatrovateľskej služby v meste Spišská Belá“.

Hlavným cieľom tohto projektu je skvalitnenie poskytovania opatrovateľskej služby osobám odkázaným na pomoc inej osoby v domácom prostredí, pomocou kvalifikovaných pracovníkov opatrovateľskej služby v prirodzenom domácom prostredí,  ktorí v dôsledku zhoršeného zdravotného stavu, sociálnej situácie alebo veku sa nedokážu o seba postarať a k bežným činnostiam potrebujú pomoc inej osoby, t.j. kvalifikovaný pracovník (opatrovateľka) opatrovateľskej služby.

Cez tento projekt mesto má možnosť prefinancovať mzdové náklady 10 opatrovateliek (opatrovateľov) na plnú (100%-ný) pracovný úväzok počas doby 26 mesiacov. V rámci projektu sa podporí 7 už existujúcich pracovných miest a vzniknú 3 nové pracovné miesta pre kvalifikovaných pracovníkov. Takýmto spôsobom mesto ušetrí vlastné zdroje, ktoré by malo počas 26 mesiacov vynaložiť na opatrovateľskú službu.

Poskytovanie opatrovateľskej služby je zabezpečené v súlade zo zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení, podľa ktorého je opatrovateľská služba jednou zo sociálnych služieb, poskytovanej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej II. stupeň a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Špecifikom uvedenej služby je skutočnosť, že je vykonávaná v domácom prostredí klienta. V rámci uvedenej služby kvalifikovaná opatrovateľka pomáha pri nevyhnutných životných úkonoch bežnej osobnej hygieny, donáške a podávaní jedla, nevyhnutných prácach v domácnosti, či súvisiacich s prevádzkou domácnosti, ako aj zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Projekt sa bude realizovať v čase od januára 2019 do konca februára 2021 (26 mesiacov). Celkové náklady projektu sú 148 200 EUR a celé tieto náklady budú financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (do výšky 100%) a teda mesto nemusí spolufinancovať tento projekt zo svojho rozpočtu.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X