Modernizovaný kamerový systém

Mesto Spišská Belá realizovalo vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu v rámci zabezpečenia úloh prevencie kriminality modernizáciu mestského kamerového systému. V rámci podmienok výzvy boli podporované najmä aktivity, ktorých cieľom je komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky umožňujúce páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Projekt nášho mesta bol vyhodnotený ako úspešný. V priebehu augusta 2019 boli preto pri vstupoch do mesta – na Zimnej ulici, na Ulici SNP a na Slnečnej ulici – osadené 3 inteligentné kamery s funkciou čítania evidenčných čísel vozidiel. Na uskutočnenie uvedenej aktivity bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 10 000 eur. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavovalo spolu 3 140 eur.

Prostredníctvom inteligentných kamier na čítanie evidenčných čísel vozidiel osadených pri vstupoch do mesta budeme nápomocný vo veci pátrania po vozidlách, v priestupkových konaniach a v konaniach v zmysle trestného zákona. Cieľom projektu je zavedenie účinných a efektívnych postupov riešenia vzniknutých kolízií a preventívne eliminovanie bežnej kriminality prostredníctvom maximálneho využitia technológie, a tým trvalo a pozitívne ovplyvňovať bezpečnostnú a dopravnú situáciu mesta.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X