Miesto s nezákonne umiestneným odpadom pri vodnom toku Biela je už sanované

Mesto Spišská Belá už dávnejšie evidovalo neriadenú skládku odpadu v blízkosti tzv. kamenného mosta pri vodnom toku Biela, ktorá vznikala postupne v dlhšom časovom horizonte ukladaním rôzneho typu odpadu bez rešpektovania ochrany prírody, legislatívy a v neposlednom rade aj bez rešpektovania zásad služného správania. Náklady spojené s odstránením takejto veľkej čiernej skládky odpadu však prekračovali možnosti mesta.

Na základe žiadosti Mesta Spišská Belá o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na projekt “Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom na severozápadnej hranici katastrálneho územia Spišská Belá pozdĺž vodného toku Biela” rozhodlo v júni 2017 Ministerstvo životného prostredia SR o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) vo výške 48 581 Eur. Spoluúčasť na financovaní projektu z rozpočtu mesta je 5%, čo predstavuje sumu 2 570,98 Eur.

V priebehu mesiaca november 2017 sa podarilo zrealizovať činnosti spojené s odstránením tejto nelegálnej skládky odpadov. Mesto Spišská Belá v spolupráci s Mestským podnikom Spišská Belá s. r. o. uskutočnilo v rámci projektu kombináciu nasledovných aktivít: odkopávky odpadu, zber odpadu v uvedenom mieste s nezákonne umiestneným odpadom, odvoz odpadu a jeho uloženie (zneškodnenie) na Riadenej skládke tuhých komunálnych odpadov v Spišskej Belej. Množstvo odvezeného odpadu bolo spolu 1 105 t. Odpad rôzneho zloženia bol rozptýlený na ploche cca 850 m². Záverečnou aktivitou projektu bola sanácia, resp. úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu. Na predmetné plochy pozemkov bola navezená rekultivačná vrstva zeminy.

Umiestnenie čiernej skládky pri vodnom toku predstavovalo riziko rozptylu odpadu prívalovou vodou aj ďalej v smere toku od pôvodného miesta uloženia. Miesta s nezákonne umiestneným odpadom v krajine navyše pôsobia neesteticky, čím ju degradujú a znižujú jej hodnotu. Cieľom projektu preto bolo zabezpečiť revitalizáciu prírodného prostredia a bezpečnosť krajiny pre človeka aj ostatnú biotu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X