hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 447

Miestne dane v roku 2016

Miestne dane v roku 2016

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2016 musí podať tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá počas roku 2015 nadobudla nehnuteľnosť (stala sa vlastníkom nehnuteľností): kúpou, dedením, darovaním alebo dražbou bytu, stavby alebo pozemku, alebo ak v r. 2015 prebehlo stavebné konanie vydaním stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia, čo mení druh pozemku (na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu). Ostatní daňovníci, u ktorých nenastali žiadne zmeny, daňové priznanie nepodávajú. Daňovník, ktorý je povinný podať daňové priznanie, je povinný sám si daňové tlačivo vypísať a vyplnené doručiť správcovi dane, t. j. na Mestský úrad v Spišskej Belej najneskôr do 1. februára 2016 (nakoľko 31. januára 2016 je nedeľa). Tlačivá daňových priznaní sú k dispozícii aj na Mestskom úrade u p. Štefaniakovej, kanc. č. 2 na prízemí. Podmienky platenia dane z nehnuteľností budú uvedené v platobnom výmere, ktorý bude doručený každému daňovníkovi. Daň sa platí až po doručení platobného výmeru v lehote, ktorá je uvedená v tomto výmere. To znamená, že mesto vám na vašu adresu doručí písomný platobný výmer, v ktorom bude uvedená výška dane a termín zaplatenia. Bližšie informácie poskytne p. Štefaniaková, Mestský úrad, kanc. č. 2 na prízemí, tel. 4680514, e-mail: stefaniakova(zavináč)spisskabela.sk.

Daň za psa

Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov chovaného fyzickou osobou alebo

právnickou osobou na území mesta. Daň sa neplatí za služobné psy ozbrojených zložiek

a ozbrojených síl SR, za psy, ktorých držiteľmi sú fyzické osoby – držitelia preukazov ŤZP a za poľovnícke psy používané na poľovnícke účely. Daň platí vlastník psa alebo držiteľ psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Výška dane pre rok 2016 sa nezmenila, t. j. výška dane za jedného psa na kalendárny rok je 15 € za psa chovaného v byte bytového domu a 10 € v ostatných prípadoch. Zmena

je v tom, že v prípade, že pes má 6 mesiacov, je povinnosťou daňovníka najneskôr do 30 dní podať priznanie k dani za psa. Daň za psa sa vyrubuje v jednom spoločnom rozhodnutí spolu s daňou z nehnuteľností. Toto rozhodnutie sa doručuje na adresu daňovníka. Daň za psa sa platí až po doručení rozhodnutia (platobného výmeru), a to v lehote určenej v tomto rozhodnutí. Bližšie informácie získate na mestskom úrade u p. Štefaniakovej, kanc. č. 2 na prízemí, tel. 4680514, e-mail: stefaniakova(zavináč)spisskabela.sk.

Najnovšie články