Miestna akčná skupina TATRY – PIENINY LAG s novým vedením

Dňa 15. januára 2018 sa v Spišskej Starej Vsi uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia – Miestnej akčnej skupiny TATRY – PIENINY LAG. Členom tohto združenia je aj mesto Spišská Belá, ktoré na valnom zhromaždení zastupoval primátor Štefan Bieľak a tiež zástupca občianskeho združenia zo Spišskej Belej Martin Siska.

Predmetom valného zhromaždenia bolo prerokovanie Správy o činnosti a správy o hospodárení združenia za rok 2017, ako aj návrh rozpočtu a plánu činnosti združenia pre rok 2018. Členovia si zvolili aj nové orgány MAS pre nasledujúce 4-ročné obdobie. Predsedom združenia sa stal Ing. Ján Kurňava, prednosta mestského úradu v Spišskej Starej Vsi. Členmi výkonného výboru sa stali Kristína Gregoričková, Ing. Pavel Hudáček, Jana Bartkovská, Ing. Marián Bekeš, Ing. Pavol Špirka a Drahomír Kuc. Novými členmi kontrolnej komisie sú Ing. Pavol Bekeš, Ján Gondek a Peter Popovič.

Združenie má 65 členov, z toho 31 miest a obcí (medzi nim aj Spišská Belá) a zvyšok tvoria podnikatelia, občianske združenia a fyzické osoby z okresu Kežmarok, Stará Ľubovňa a Poprad. V rámci Programu rozvoja vidieka (2014-2020) združenie pripravilo Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) s názvom „Od Tatier k Dunajcu“. V novembri 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo túto stratégiu a udelilo združeniu  štatút miestnej akčnej skupiny (MAS). To, čo je však podstatné, uvedené schválenie stratégie umožní tomuto združeniu čerpať finančné prostriedky v celkovej výške 1 982 409 EUR z fondov EÚ. K čerpanie týchto financií by malo dôjsť už v druhej polovici roka 2018.

Viac informácii o združení TATRY – PIENINY LAG nájdete na : http://www.tatry-pieniny.com/

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X