Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 27. augusta 2019 venovalo aj týmto témam:

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta Spišská Belá za 1. polrok 2019

MsZ vzalo na vedomie informáciu Ing. Veroniky Kováčikovej, vedúcej ekonomického odboru  o plnení rozpočtu mesta Spišská Belá za 1. polrok 2019

Poskytnutie dotácie pre DHZ Spišská Belá

Poslanci schválili poskytnutie mimoriadnej dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor  v Spišskej Belej vo výške 2500 EUR za  účelom  usporiadania Regionálnej hasičskej ligy SPIŠ, ktorá sa bude konať 7.9.2019  na ihrisku DHZ v Strážkach

Zmena rozpočtu mesta

MsZ schválilo  návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 20197 rozpočtovým opatrením č. 5/2019. Rozpočtové opatrenie je zverejnené na www.spisskabela.sk

Prenájmy, predaje, zámeny a kúpy pozemkov

1./ MsZ schválilo  prenájom pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica, osada Tatranská Kotlina  Daniele Harnišovej, rod. Majerčákovej a Radoslava Harniša, bytom Poprad na dobu 5 rokov pre účely legalizácie stavby za nájomné vo výške 3 EUR/m2 ročne.

2./ MsZ schválilo  prenájom pozemkov  Alene Zavackej, rod. Mačákovej, Tatranská Kotlina 2 pre účely legalizácie skutkového stavu  (zriadený objekt drevárne a priľahlá plocha) v k.ú. Tatranská Lomnica – osada Tatranská Kotlina za nájomné vo výške 3 EUR/m2 ročne.

3./ MsZ schválilo  prenájom pozemkov na dobu 5 rokov doterajšiemu nájomcovi Jánovi Krempaskému, bytom Osloboditeľov 889/7, Spišská Belá  pre účely poľnohospodárskej výroby    v k.ú. Spišská Belá,  na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 50 EUR/ha  podľa platného VZN Mesta Spišská Belá

4./ MsZ schválilo  prenájom pozemkov na dobu 5 rokov doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Slovbys, s.r.o., Továrenská 985, Spišská Belá pre účely poľnohospodárskej výroby    v k.ú. Spišská Belá,  na dobu 5 rokov za nájomné vo výške 83,25 EUR/ha ročne  podľa výšky ročného nájomného ponúknutého vo verejnej súťaži

5./ MsZ schválilo  prenájom pozemkov na dobu 5 rokov doterajšiemu nájomcovi Ing. Pavlovi Bekešovi, bytom Ždiar 103 pre účely poľnohospodárskej výroby    v k.ú. Tatranská Lomnica  na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 50 EUR/ha   podľa platného VZN Mesta Spišská Belá

6./ MsZ schválilo  prenájom pozemkov na dobu 5 rokov doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Sladký sen, s.r.o. so sídlom v Kežmarku, Hlavné námestie 39/90 v k.ú. Tatranská Lomnica v Tatranskej Kotline   na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 45 EUR/m2

7./ MsZ schválilo  prenájom pozemku pre účely umiestnenia bankomatu  nájomcovi spoločnosti Euronet Services Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave v Tatranskej Kotline  na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 200 EUR/m2

8./ MsZ schválilo  zámer na prenájom pozemku pre účely zriadenia rozoberateľnej prírodnej sánkarskej dráhy  (cca 2000 m2) v lokalite k.ú. Lendak  „Pod Kicorou“  na dobu 10 rokov  žiadateľovi  Slovenský zväz  sánkarov so sídlom v Starom Smokovci  za ročné nájomné vo výške 200 EUR/m2

9./ MsZ schválilo  zámer na prenájom pozemku pre účely pre účely umiestnenia sviečkomatu   pri dome smútku v Spišskej Belej v prospech Ing Jozefa Mikluša, bytom Malý Lipník 96 na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 20 EUR

10./ MsZ schválilo zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Spišská Belá v kat. území Tatranská Lomnica osada Tatranská Kotlina  a Petra Krišandu, Tatranská Kotlina č. 24, v k.ú. Spišská Belá,  bez finančného vyrovnania.

11./ MsZ schválilo predaj  časti pozemkov v k.ú. Spišská Belá na výstavbu rodinného domu v lokalite IBV Samuela Webera žiadateľovi Mgr. Vladimírovi Šelepovi  a manželke Lenke Šelepovej, rod. Vadovskej,   bytom  Spišská Belá

12./ MsZ schválilo bezodplatný zámer  na zámenu pozemkov v k.ú. Spišská Belá v prospech žiadateľa PVE, s.r.o., Moskovská 8, Spišská Belá. Mesto má zámer zameniť tieto predmetné  pozemky  s vlastníkom  PVE ,s.r.o. Moskovská 8, Spišská Belá, ktoré sa nachádzajú  v trase  pripravovaného chodníka  pre peších. Presná výmere pozemkov bude určená podľa GP,  ktorý dá vyhotoviť žiadateľ  PVE, s.r.o. Moskovská 8, Spišská Belá.

13./  MsZ schválilo budúci odpredaj pozemkov  v k.ú. Strážky pre účely umiestnenia stavby prístupovej (cestnej) komunikácie a okružnej križovatky na ceste č. 1/66 pre účely priemyselného areálu MUBEA Automotive Slovakia s.r.o., Kežmarok a schválilo zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú pre účely umiestnenia stavby prístupovej (cestnej) komunikácie a okružnej križovatky na ceste č. 1/66 pre účely priemyselného areálu MUBEA Automotive Slovakia s.r.o. Kežmarok (v Pradiarni) a zabezpečenia následnej údržby za nižšie uvedených podmienok:

a/ uvedená prístupová komunikácia na týchto pozemkoch bude verejne prístupná bez dopravného a iného obmedzenia, ak sa mesto Spišská Belá a Mesto Kežmarok nedohodnú inak

b/  po tejto prístupovej komunikácii bude zabezpečený prístup aj pre plánovaný rekreačný (oddychový) areál v zmysle platného územného plánu mesta a jeho napojenie na cestu č. 1/66

c/ navrhovanú okružnú križovatku na ceste č. 1/66 je nutné vybudovať ako 4-ramennú s možnosť prístupu do budúcej plánovanej zástavby rodinných domov podľa platného územného plánu Spišská Belá,

d/ zabezpečiť dopravné napojenie (prístup) pre rodinný dom nachádzajúci sa na pozemku KN-C parc. č. 1015/4 k. ú. Strážky na cestu č. 1/66, nakoľko z dôvodu výstavby okružnej križovatky bude jeho súčasné napojenie na cestu č. 1/66 zrušené

e/ rešpektovať ďalšie podmienky vznesené v doterajších ako aj budúcich stanoviskách mesta Spišská Belá k tejto stavbe.

 

14./ MsZ schválilo zmenu nájomcu poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Lendak  o celkovej výmere 21,12 ha, v k.ú. Lendak z Michala Jašňáka, bytom Lendak (nájomca zomrel)  IČO:  43964788 na manželku  Lenku Jašňákovú Hlavná 621/4, 059 07 Lendak, IČO: 51528631

15./ MsZ schválilo predaj časti  pozemku  k.ú. Spišská Belá nachádzajúcich sa v bezprostrednom okolí rodinného domu súp. č. 328 pre kupujúcich Ing. Pavla Ganzarčíka a manželku Mgr. Zlaticu Ganzarčíkovú, rod. Solčanyová, bytom Spišská Belá, Petzvalova 62 za kúpnu cenu 7 EUR/m2, z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku (vjazdu)  pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov.

16./  Poslanci neschválili zámer  na prenájom  časti  pozemku v k.ú. Spišská Belá v lokalite ulica Družstevná, pre účely zriadenia záhradky, žiadateľke Kataríne Cimbalistovej, bytom Družstevná 31, Spišská Belá z dôvodov, že danú lokalitu je potrebné riešiť komplexne so všetkými vlastníkmi pozemkov v bytovom dome.

16./ MsZ schválilo zámer na odpredaj  pozemku  Martinovi Kostkovi,bytom Spišská Belá za účelom dorovnania pozemku na Štefánikovej ulici za kúpnu cenu 15,-EUR/m2. Podmienkou pre odpredaj časti  daného pozemku je realizácia zámeny pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a Petrom Krišandom Tatranská Kotlina 24.

17./MsZ schválilo zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Spišská Belá v kat. území Spišská Belá a Michalom Čarnogurským, bytom Margecany, Partizáínska 3/3 v rovnakej hodnote 940 EUR a skonštatovalo, že  v danom  prípade  sa jedná  o osobitný zreteľ spočívajúci v tom,  že Mesto Spišská Belá uvedené pozemky  potrebuje k realizácii zámerov mesta

18./ Poslanci súhlasili  s bezodplatným  prevodom pozemkov vo vlastníctve  štátu   na mesto Spišská Belá  za účelom vysporiadania  pozemkov  pod plánovaným cyklistickým chodníkom v k.ú. Spišská Belá

 

Nebytový priestor Hviezdoslavova č. 1 Spišská Belá

 MsZ určilo komisiu na pridelenie nebytového priestoru Hviezdoslavova 1 v Spišskej Belej v zložení všetkých poslancov MsZ Spišská Belá

 

Vymenovanie riaditeľa/konateľa Mestského podniku Spišská Belá, s.r.o.

 MsZ určilo komisiu na vymenovanie riaditeľa/konateľa Mestského podniku Spišská Belá, s.r.o.  v zložení všetkých poslancov MsZ Spišská Belá

 

Dotácia pre občianske združenie Belianky o.z.

MsZ prerokovalo a odročilo žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie občianskemu združenia Beliansky o.z.,  na vydanie odbornej publikácie „Mesto Spišská Belá do roku 1892.“

 

Zmena členstva v komisiách a v radách škôl

 MsZ odvolalo  Bc. Petra Novajovského z členstva v komisiách mesta a v radách škôl  a menovalo Jaroslava Bachledu do komisií mesta:  Komisie bytovej sociálnych vecí a verejného poriadku,  Komisie financií a správy majetku, Komisiu  na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta a delegovalo  do Rady školy pri  Základnej škole, M. R. Štefánika,  Štefánikova č. 19 a do Rady školy pri Centre voľného času, Zimná č. 47, Spišská Belá

 

Z činnosti hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky mesta o vykonanej kontrole za posledné obdobie

 

Stavebná úprava ulice Ladislava Novomeského

MsZ schválilo návrh riešenia stavebnej úpravy ulice L.  Novomeského v Spišskej Belej

 

IBV Strážky – Nad kaštieľom

MsZ odročilo riešenie navrhovanej výstavby rodinných domov v lokalite IBV Strážky

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X