Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa na zasadnutí dňa 14. mája 2020 venovalo aj týmto témam:

Hospodárenie mesta za rok 2019

Poslanci prerokovali a schválili bez výhrad výsledok hospodárenia mesta Spišská Belá za rok 2019 ako aj Záverečný účet Mesta Spišská Belá za rok 2019. Celkový prebytok hospodárenie za rok 2019 bol vo výške 700 359,37 EUR, z toho nevyčerpané financie na projekty mesta vo výške 416 440,71 EUR (ktoré automaticky prešli do rozpočtu roku 2020). Takže reálny prebytok hospodárenia bol vo výške 250 316,35 EUR, ktorý sa previedol do rezervného fondu mesta.

Poslanci vzali na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Spišská Belá za rok 2019 a Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Spišská Belá 2019.

Preklenovací úver

Poslanci  schválili prijatie preklenovacieho úveru vo výške 43.585,– EUR  od Všeobecne úverovej banky na dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá v rámci projektu INT/ET/PO/1/III/A/0189

Druhá zmena rozpočtu mesta pre rok 2020

MsZ schválilo návrh na druhú zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020 a zároveň  schválilo  použitie  finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta na investičné akcie vo výške 73.058,-EUR. https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/05/rozpo%C4%8Dtov%C3%A9-opatrenie-2-2020-.pdf

Hospodárenie Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. za rok 2019  

MsZ prerokovalo správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. Továrenská 30, Spišská Belá za rok 2019 a odporučilo Valnému zhromaždeniu Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. :

1./ schváliť ročnú účtovnú závierku Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. za rok 2019

2./ schváliť výročnú správu Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. za rok 2019

3./ schváliť hospodárenie  Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. za rok 2019 a vysporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku (zisku vo výške 2.536,13 EUR po zdanení) podľa návrhu podniku https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/05/Koment%C3%A1r-k-lesom-2019-MsZDR.doc

Hospodárenie Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2019  

MsZ prerokovalo správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. Továrenská 30, Spišská Belá za rok 2019 a odporučilo Valnému zhromaždeniu Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. :

1./ schváliť ročnú účtovnú závierku Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2019

2./ schváliť hospodárenie Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2019  – strata vo výške 90.251,51 EUR https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/05/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va-2019-2-1.doc

Pridelenie mestských nájomných bytov

MsZ schválilo pridelenie mestských nájomných bytov:

 • 3-izbového mestského nájomného bytu č. 3, kategórie, na 1. poschodí  bytového domu na ulici Petzvalovej č. 28 v Spišskej Belej do nájmu Marekovi Mišalkovi,  bytom Spišská Belá, Slnečná 72
 • garzónky, kategórie, na prízemí  bytového domu na ulici Slnečnej č. 72 v Spišskej Belej do nájmu Jozefovi Kurucovi,  bytom Spišská Belá, Slnečná 13.
 • 1-izbového bytu, byt č. 2, kategórie, na prízemí  bytového domu na ulici Štefánikovej č. 8 v Spišskej Belej do nájmu Jane Bachledovej,  bytom Spišská Belá, Petzvalova 28
 • 2-izbového mestského nájomného bytu č. 6, kategórie, na 2. poschodí  bytového domu na ulici Petzvalovej č. 28 v Spišskej Belej do nájmu Slavomíre Kovalčíkovej,  bytom Spišská Belá, Partizánska 6.

Ekonomické opatrenia s očakávaným výrazným poklesom príjmov mesta v súvislosti s nebezpečným vírusom COVID-19

 • Poslanci MsZ zrušili svoje uznesenie č. 236/2019 zo dňa 12.12.2019, ktorým bol schválený Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2020, ide o všetky podujatia, ktoré boli plánované na obdobie od 10.3.2020 do konca roka 2020.
 • MsZ zmenilo svoje uznesenie č. 2/2020 zo dňa 20.2.2020, o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2020 na verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území mesta Spišská Belá, v bode b) nasledovne:

schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta takto:

– MŠK Slavoj Spišská Belá vo výške 25 000 Eur

– Občianskemu združeniu CEDIMA vo výške 6 456 Eur

              ostatní žiadatelia 0 EUR, zoznam žiadateľov tvorí prílohu uznesenia

 • Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o doručených žiadostiach na čerpanie prostriedkov z participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2020, https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/05/Prehľad-podaných-projektov-PR-2020.doc, správa tvorí prílohu tohto uznesenia a rozhodli neposkytnúť finančné prostriedky v rámci participatívneho   rozpočtu mesta Spišská Belá  pre rok 2020, z dôvodu očakávaného výrazného ekonomického poklesu spôsobeného pandémiou

Opatrenia mesta v súvislosti s pandémiou COVID 19

MsZ vzalo na vedomie informácie  primátora mesta ohľadne opatrení, ktoré mesto prijalo v rámci opatrení pred COVID-19  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/05/Covid-19_Opatrenia-SB.doc

Zámeny, predaje a prenájmy pozemkov

1./ MsZ schválilo prenájom pozemkov pod parkoviskom pri Belianskej jaskyni v Tatranskej Kotline v k.ú. Tatranská Lomnica doterajšiemu nájomcovi Ing. Rudolfovi Kramarčíkovi, bytom Tatranská Kotlina č. 5 na dobu 2-och rokov za podmienok uvedených v uznesení č. 83/2016 zo dňa 28.4.2016

2./ MsZ Spišská Belá  schválilo predaj pozemku o výmere 471 m2  k.ú. Lendak, Patrícii Lizákovej, bytom Lendak,  Revolučná 59, za kúpnu cenu 23,00 EUR/m2 a za ďalších podmienok určených v obchodnej verejnej súťaži.

3./ MsZ schválilo prenájom  časti pozemku žiadateľom – vlastníkov bytov bytového domu na ulici Družstevnej č. 646/31 v Spišskej Belej pre účely záhradkárskeho a rekreačného využitia  na dobu 5 rokov

4./ MsZ schválilo zámenu pozemkov v k.ú. Spišská Belá medzi Mestom Spišská Belá a Dušanom Rojkom, bytom Spišská Belá výlučne za účelom zriadenia ovocného sadu

5./ MsZ súhlasilo so zriadením bezplatného vecného bremena pre účely výstavby vodovodu  v rámci priemyselného areálu SEVER

6./ MsZ schválilo zriadenie bezplatného vecného bremena pre účely  verejného vodovodu  v rámci stavby IBV Okružná

7./ MsZ prerokovalo návrh urbanistickej štúdie IBV Weber – 2. etapa a žiada zapracovať pripomienky, ktoré boli vznesené na zasadaní komisie výstavby, územného plánovania, dopravy, ŽP a RR, zo dňa 7.5.2020, pripomienky tvoria prílohu tohto uznesenia.

8./ MsZ prerokovalo návrh riešenia križovatky IBV Strážky     

Prenájom voľných obchodných priestorov na Hviezdoslavovej č. 8 v Spišskej Belej

MsZ vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov  na Hviezdoslavovej ulici č. 8 v Spišskej Belej, doterajšia prevádzka PROMI Spišská Belá  za týchto podmienok:

 1. Výška nájomného je 40 € za m2/rok.
 2. Výmera nebytového priestoru je 22 m2.
 3. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie, voda a pod.) hradí nájomca.
 4. Doba nájmu: neurčitá s 3 – mesačnou výpovednou lehotou.
 5. Začiatok nájmu od 1.9.2020
 6. Prípadné stavebné úpravy a nevyhnutnú údržbu priestorov pred začatím prevádzkovania týchto priestorov si zabezpečuje nájomca na svoje náklady bez nároku na refundáciu.

Prenájom bufetu na futbalovom štadióne  

MsZ schválilo  nájom nebytových priestorov občasného bufetu na futbalovom štadióne  Športová 8, Spišská Belá spoločnosti FiMaJo s.r.o., IČO: 52 633 721.

Zápis detí do 1. ročníkov základných škôl

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o zápise detí do 1. ročníkov základných škôl v Spišskej Belej. https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/05/Sumarizácia-výsledkov-zápisu-do-ZŠ-2020-2021prijímanie-do-MŠ.doc

 Mesto prenajalo zvony v mestskej zvonici

Poslanci schválili bezodplatný prenájom  zvonov (3 zvony s príslušenstvom), nachádzajúcich sa vo  zvonici v Spišskej Belej,  ktorá je vo vlastníctve mesta Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. Antona Pustovníka, Hviezdoslavova 27, Spišská Belá na dobu 30 rokov za  podmienky prevádzkovania udržiavania predmetu nájmu a zachovania doterajšieho režimu

 Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá

 Poslanci schválili výstupy implementácie projektu „Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Spišská Belá v oblasti tepelnej energetiky“ a „Regionálnu nízkouhlíkovú stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá“.

Drevené prístrešky na cyklotrase s príslušenstvom

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o podanej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu s názvom „Drevené prístrešky na cyklotrase s príslušenstvom“, ktorý bude podaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP Poľnohospodárskej platobnej agentúry zastúpenou miestnou akčnou skupinou Tatry-Pieniny-LAG v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, kód výzvy: MAS_066/7.5/2 s celkovými výdavkami  vo výške  25 000,00  EUR

 Potvrdenie  zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadeniach

 Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o skončení funkčného obdobia všetkých rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá a potvrdzuje zástupcov zriaďovateľa delegovaných v januári 2019 na celé funkčné obdobie

Nové ulice v meste Spišská Belá  a mestskej časti Strážky – výzva na určenie ich názvov  

Poslanci vzali na vedomie informáciu o výzve na predkladanie návrhov na určenie názvov nových ulíc v Spišskej Belej a mestskej časti Strážky:

 • v lokalite za ulicou SNP súbežne s ulicami Lipová, Agátová (dve nové ulice),
 • v lokalite IBV S. Webera II. etapa,
 • v lokalite prevádzky spoločnosti Drepal – nová IBV

a mestskej časti Strážky IBV Strážky nad  kaštieľom II. a III etapa a tiež v novej lokalite IBV Strážky na hranici s k.ú. Kežmarok. Lokality sú zobrazené v prílohe č. 1 – 5 VZN

https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/vzn-c-1-2020-o-urceni-nazvov-ulic-v-meste-spisska-bela-a-v-mestskej-casti-strazky/

Správy hlavného kontrolóra

Poslanci vzali na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2020 a schválili plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2020 https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/05/Pl%C3%A1n-kontrolnej-%C4%8Dinnosti-II.-polrok-2020-1.doc

Petícia za zrušenie veľkobetonárky v meste Spišská Belá

MsZ vzalo na vedomie  informáciu primátora mesta o doručenej petícii na zrušenie veľkobetonárky v meste Spišská Belá

Vzdanie sa časti svojej mzdy

Primátor mesta sa vzdal platu nad rámce zákonného minima stanoveného zákonom a Mgr. Marta Britaňáková, zástupkyňa primátora mesta  sa zriekla sa odmeny za funkciu viceprimátorky, odmeny za funkciu sobášiaceho, odmeny zasadnutie MsZ a odmeny za prácu v komisiách MsZ. Obaja počas doby od 1.6.2020 do 31.8.2020

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X