Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 31.7.2019 prijalo nasledovné rozhodnutia:

Zmena v poslaneckom zbore

poslanci vzali na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca  Mestského zastupiteľstva  Spišská Belá  Bc. Petra Novajovského  a zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva zložil 1. náhradník v zmysle komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018  Jaroslav Bachleda

 

Nariadenie o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá   

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SPIŠSKÁ BELÁ  č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy  a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá, nariadenie je zverejnené na webovej stránke mesta

 

Zmena rozpočtu mesta č. 4/2019

MsZ schválilo  návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 4/2019, návrh tejto zmeny rozpočtu mesta je zverejnený na www.spisskabela.sk

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X