Mestská polícia zameraná na odpady

Príslušníci Mestskej polície v Spišskej Belej v priebehu uplynulého pol roka vykonávali intenzívne monitorovanie stojísk kontajnerov na odpad, nakoľko tu dochádza k častému porušovaniu platnej legislatívy. Všeobecne záväzné nariadenie mesta o nakladaní s odpadmi okrem iného napr. zakazuje znečisťovať stanovištia zberných nádob a ich okolie, uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, či ukladať do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku, pre ktorú nie je zberová nádoba určená (a to vrátane objemného odpadu príslušnej komodity).

Kontroly prebiehali vlastnou činnosťou príslušníkov mestskej polície počas peších pochôdzok a vozidlových patrol, s použitím fotopascí a tiež zachytením pomocou mestského kamerového systému. Mestská polícia je totiž oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy spracúvané v súlade s osobitným predpisom na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie priebehu jej činnosti alebo zákroku. V priebehu monitorovania neoprávnených činností na úseku odpadového hospodárstva príslušníci mestskej polície zistili až viac ako 70 priestupkov, za ktoré boli vinníci potrestaní. Cieľom kontrol však nie je trestanie občanov, ale najmä dosiahnutie zmeny ich správania. Negatívny obraz v okolí stojísk kontajnerov na odpad je dlhodobo neudržateľný. Pracovníkmi Verejnoprospešných služieb mesta je takmer denne realizované čistenie týchto miest s odvozom zozbieraného odpadu na Riadenú skládku odpadov v Spišskej Belej (napr. len v priebehu septembra 2020 zozbierali vyše 4 tony odpadu z okolia stojísk kontajnerov).

Aj k umiestňovaniu triedeného odpadu treba pristupovať s rozumom. Napríklad nadrozmerné krabice nepatria nad modrú zbernú nádobu, alebo vedľa nej. Objemný odpad je predsa možné celoročne bezplatne odovzdávať na zbernom dvore v areáli Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o., na Továrenskej ulici, kde sa jednotlivé druhy komunálneho odpadu zhromažďujú oddelene. Upozorňujeme, že triedenie odpadu a jeho správne umiestňovanie do príslušných zberných nádob už dávno nie je na dobrovoľnej báze, ale v zmysle zákona o odpadoch je povinnosťou každého občana!

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X