hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 208

Mesto získalo financie z EÚ na regionálnu nízkouhlíkovú stratégiu

Víziou kežmarského okresu je systematická regionálna energetická politika

Mesto Spišská Belá získalo nenávratné finančné prostriedky z EÚ na vypracovanie a implementáciu regionálnej nízkouhlíkovej (energetickej) stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá (z Operačného programu Kvalita životného prostredia).

Na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu zo dňa 21.11.2018 mesto získa sumu 50 516,25 EUR, čo predstavuje  95 % z celkových výdavkov, pričom celkové náklady projektu sú naplánované vo výške 53 175 EUR a spolufinancovanie z rozpočtu mesta bude vo výške 2 658,75 EUR.

Uvedený projekt sa bude realizovať po dobu 18 mesiacov. Projekt je rovnako súčasťou aktivít Akčného plánu okresu Kežmarok a bol pripravený v spolupráci s Centrom na podporu regionálneho rozvoja Kežmarku, ktoré zabezpečuje realizáciu uvedeného akčného plánu.

Dlhodobým cieľom tohto projektu je prispieť k vzniku koordinovanej energetickej politiky samospráv v okrese Kežmarok, ktorý patrí do kategórie najmenej rozvinutých okresov Slovenska. Aj v našom okrese sú zjavné negatívne dôsledky živelného vývoja energetiky, vysokej energetickej náročnosti, nevyužívania potenciálu obnoviteľných energetických zdrojov, nedostatočného zvyšovania miery energetickej sebestačnosti okresu. Dôležitým krokom v tomto smere je vypracovanie základných strategických dokumentov pre okres Kežmarok. A takým dokumentom je aj regionálna nízkouhlíková (inak povedané energetická) stratégia. A práve hlavnou aktivitou tohto projektu je vypracovanie a následná implementácia tejto energetickej stratégie. Predložený projekt rieši časť územia okresu Kežmarok a bude sa týkať mesta Spišská Belá a ďalších 16 samospráv okresu. Podobný projekt podalo Mesto Kežmarok a mesto Spišská Stará Ves.

Predpokladá sa, že  projekt vytvorí podmienky najmä pre znižovanie emisií skleníkových plynov do atmosféry (znižovanie celkovej energetickej spotreby, rast účinnosti využívania spotrebovaných palív a energie a zvyšovaním využívania nefosílnych obnoviteľných zdrojov energie). Tento projekt má vytvoriť podmienky aj pre úspory verejných aj súkromných financií (vďaka budúcej realizácii opatrení na zníženie spotreby palív a energie v budovách, doprave, inováciách v organizácii a logistike prevádzky verejného sektora atď.). Rovnako realizácia niektorých opatrení tejto stratégie by v budúcnosti mala vytvárať lokálne finančné príjmy z využívania miestnych obnoviteľných zdrojov pre miestne samosprávy (takže nielen ušetriť, ale aj zarobiť).

Po prvýkrát by mohli mať mestá a obce k dispozícii zrozumiteľné, hodnoverné a konkrétne informácie o ekonomických prínosoch koordinovaného rozvoja udržateľnej energetiky a odpoveď na otázku, do akej miery a za akých podmienok môže byť náš región energeticky sebestačný.

Na základe tohto projektu a vypracovanej stratégie sa majú vytvoriť podmienky aj pre vznik pracovných príležitostí. A veľmi dôležitou úlohou bude zvyšovanie energetickej gramotnosti obyvateľov ako predpoklad racionálneho energetického správania, ale aj rastu dopytu po novej cieľavedomej regionálnej energetickej politike. Dobrá nízkouhlíková stratégia vypracovaná v aktívnej súčinnosti s lokálnymi partermi (ľuďmi z daného územia) je predpokladom vzniku systematickej regionálnej energetickej politiky, čo by malo byť  jednou z vízii samospráv. Ale to nepôjde bez budovania odborných (ľudských) kapacít v oblasti komunálnej (regionálnej) energetiky, a teda bez vytvárania pozícii komunálnych energetikov, aby sa zabezpečila dlhodobá udržateľnosť takéhoto prístupu k oblasti energetiky.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X