Mesto získalo dotáciu 90 tis. EUR na rekonštrukciu vykurovania ZŠ M.R. Štefánika

Mesto Spišská Belá v marci tohto roka podalo projekt na Environmentálny fond SR na zmenu systému vykurovania a zateplenie striech Základnej školy M. R. Štefánika na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej. Po vyhodnotení podaných projektov bolo mestu oznámené, že bolo úspešné a získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 90 tis. EUR (žiadaná bola suma 95 tis. EUR).

V rámci tohto projektu sa zrealizuje zmena systému vykurovania 2 objektov Základnej školy M.R. Štefánika v Spišskej Belej (prednej a zadnej budova na ul. Štefánikovej 19). Zároveň sa tiež zateplí strecha 2 objektov ZŠ – telocvične na ul. Štefánikovej č.19 a elokovaného pracoviska na Štefánikovej ul. č.39 v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie.

V rámci tzv. zmeny systému vykurovania ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej budú zriadené 2 nové samostatné plynové kotolne – jedna pre prednú budovu ZŠ a jedna pre zadnú budovu ZŠ s telocvičňou (na Štefánikovej 19). Tento nový systém vykurovania nahradí súčasnú starú centrálnu kotolňu s teplovodným potrubím, ktoré sú v havarijnom stave a zároveň sú energeticky a ekonomicky maximálne nevyhovujúce.

V rámci tohto projektu dôjde aj k zatepleniu strechy telocvične fúkanou tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny a zateplenie stropu a strechy elokovaného pracoviska školy na  Štefánikovej č. 39 zateplením stropu na poschodí a vyplnením konštrukcie strechy fúkanou tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny.

Hlavným prínosom tohto projektu je zníženie energetickej náročnosti, zvýšenie energetickej účinnosti, zlepšenie energetickej hospodárnosti a zníženie prevádzkových nákladov na spotrebu energie objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej. Po realizácii tohto projektu sa zníži spotreba plynu a zároveň dôjde k zníženiu emisií, ako aj k úspore prevádzkových nákladov na dodávku energií.

K uvedenej dotácii vo výške 90 tis. EUR je mesto povinné poskytnúť z rozpočtu mesta spoluúčasť minimálne vo výške 4 737 EUR. Tento projekt musí byť zrealizovaný do konca októbra 2018.  Zrealizovaním tohto projektu sa odstráni jeden veľmi závažný problém tejto školy – odstráni sa havarijný stav kotolne a vykurovania školy.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X