Aktuality
Počet zobrazení 552

Mesto získalo 233 050 EUR na modernizáciu verejného osvetlenia

Ministerstvo hospodárstva ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválilo nášmu projekt na modernizáciu verejného osvetlenia. Mesto tak získalo z fondov EÚ sumu  233 050,91 EUR.  Celkové náklady projektu po uskutočnení verejného obstarávania sú plánované vo výške 248 422,35 EUR sumu a teda z rozpočtu mesta na spolufinancovanie tohto projektu mesto prispeje sumou  15 371,44 EUR.

Realizácia projektu už začala výmenou závesných káblov na vzdušnom vedení verejného osvetlenia, ktoré je na elektrikárskych betónových stĺpoch.  Od 14. do 22. decembra prebehne výmena súčasných svietidiel za špeciálne LED svietidlá s funkciou samostatného stmievania každého svietidla. Takto bude vymenených 390 svietidiel, čo je približne polovica všetkých svietidiel v meste. Použité budú LED svietidlá zn. FAGERHULT od švédskeho výrobu. Demontované doterajšie svietidlá mesto odloží a bude ich využívať pri údržbe zvyšných nevymenených svietidiel.

Mesto po tejto výmene získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Navrhované nové osvetlenie, realizované pomocou nových technológií, bude v porovnaní so súčasným stavom zaťažovať životné prostredie iba v minimálnej miere. Zároveň sa tým znížia nepriaznivé svetelné emisie, keďže to vyplýva zo samotnej podstaty konštrukcie svietidla. Takéto riešenie zabezpečí občanom okrem už spomenutej vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad mesta aj úsporu finančných nákladov na prevádzke a na údržbe verejného osvetlenia. Podľa uvedenej štúdie sa navrhlo nové riešenie verejného osvetlenia použitím moderných LED svietidiel pri rešpektovaní všetkých predpisov EÚ a SR a platných STN. Nové technologické riešenie počíta s LED svietidlami s rôznou intenzitou (W), nakoľko sú nasvetlované rôzne typy komunikácii. Na hlavné cesty sú navrhnuté dve varianty svietidiel o príkone  57 W a 55 W. Na vedľajšie komunikácie sú použité svietidlá o príkone 27 W, 25 W a 18 W. Naviac predmetné svietidla majú mať zabudované elektronické predradníky, ktoré umožňujú stmievanie každého svietidla individuálne (podľa vlastného uváženia), čo znamená ďalšiu úsporu v spotrebe energie (napr. po 23. hod. sa môžu svietidlá nastaviť na 50 % svietivosti, tým aj ich spotreby energie).

Samotné LED svietidlá budú predstavovať úsporou finančných prostriedkov vynakladaných mestom a to :

– úspora na spotrebe elektrickej energie cca 46 % (a to i napriek tomu, že mesto už pred cca 10 rokmi zmodernizovalo svietidlá verejného osvetlenia a nahradilo ich na tú dobu modernými svietidlami – dnes máme 36 W alebo 70 W svietidlá v celom meste) – ak by boli použité štandardné  LED svietidlá (bez elektrického predradníka s možnosťou stmievania) – tak úspora elektrickej energie by bola na úrovni 25%.

– úspora na údržbe verejného osvetlenia – nakoľko životnosť LED svietidiel sa odhaduje cca 10 násobne dlhšie ako u bežných (súčasných) svietidiel.  Modernizácia verejného osvetlenia bude spočívať vo výmene svietidiel, výložníkov a na miestach, kde sa verejné osvetlenie nachádza na elektrických stĺpoch, tak aj výmena závesného kábla za nový izolovaný kábel.

Modernizácia verejného osvetlenia sa bude dotýkať týchto ulíc v Spišskej Belej a v mestskej časti Strážky (nakoľko len tieto spĺňajú kritéria pre podanie projektu EÚ na modernizáciu verejného osvetlenia) : Tatranská, Osloboditeľov, št. cesta 77 – od ul. Slnečná , kpt. Nálepku, Zimná, Továrenská, Družstevná, SNP, 1. Mája, Mierová, Moskovská, Záhradná, Kúpeľná, Nová, Krátka, Hviezdoslavova – dolná časť, Partizánska, Popradská, L. Medňanského.  

Najnovšie články