Mesto rozhodlo o znovuotvorení škôl od 1. júna

Mesto Spišská Belá dnes rozhodlo, že obe základné školy, vrátane školských klubov detí, materskej školy a oboch školských jedální vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od 1. júna 2020 opätovne otvorí. Záujem o obnovenie vyučovania v školách v našom meste prejavilo počas prieskumu, ktorý sa realizoval v týždni od 18. mája 2020, na ZŠ J. M. Petzvala 78% rodičov, na ZŠ M. R. Štefánika  80% rodičov, v  materskej škole 52% rodičov.

Pristúpiť k znovuotvoreniu týchto škôl a školských zariadení v našom meste mohol zriaďovateľ na základe  rozhodnutia ministra školstva z 22. mája 2020, ktoré v súlade s opatrením hlavného hygienika SR z 22. mája 2020 jednoznačne špecifikuje pravidlá, podľa ktorých sa tak môže stať.

Jedným z kritérií je, okrem záujmu rodiča o návrat svojho dieťaťa do školy/materskej školy na vyučovanie, písomné deklarovanie zdravotného stavu dieťaťa pred nástupom do školy (tlačivo nájdete na stránkach škôl), ranný zdravotný filter, ktorý bude realizovať každá škola, limitovaný počet 20 žiakov v triede ZŠ a 15 detí v skupine materskej školy (taxatívne vymenované kritériá prednostného znovuprijatia detí do MŠ) a  prísne dodržiavanie presných inštrukcií hlavného hygienika SR v pretrvávajúcej prevencii proti ochoreniu COVID-19 v školách do konca školského roka 2019/2020.

Žiaci 1. až 5. ročníka ZŠ, ktorých rodičia neprejavili záujem o nástup svojich detí do školy, aj naďalej zostávajú v dištančnom vzdelávaní.

Žiakom 6. až 9. ročníka  základných škôl ministerstvo školstva neumožňuje do konca školského roka nastúpiť do školy, pokračujú teda aj v oboch základných školách nášho mesta vo vzdelávaní dištančnou formou.

Prevádzku v školských jedálňach po obnovení školského vyučovania od 1. júna 2020 limitujú prísne hygienické opatrenia minimalizujúce šírenie nákazy COVID-19. Vzhľadom na priestorové, personálne, protiepidemiologické a materiálne možnosti školských jedální v našom meste a rešpektujúc Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení zo dňa 22.5.2020, zriaďovateľ rozhodol, že stravovanie žiakov ZŠ a detí MŠ v Spišskej Belej sa  bude od 1.6.202 do 30.6.2020 realizovať  v nasledujúcom režime:

Školská jedáleň pri ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 39 bude zabezpečovať stravovanie pre:

  • žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ M. R. Štefánika vzdelávaných v škole vrátane žiakov ŠKD ako súčasti ZŠ M. R. Štefánika – varený obed,
  • žiakov ŠKD ako súčasti ZŠ J. M. Petzvala – varený obed,
  • žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ J. M. Petzvala – suchý obed. Výdaj tejto skupine žiakov sa zrealizuje za prísnych protiepidemiologických opatrení v harmonograme, ktorý určí školská jedáleň pri ZŠ M. R. Štefánika.

Školská jedáleň pri MŠ, Mierová 1, Spišská Belá bude zabezpečovať stravovanie pre:

  • deti MŠ (desiate, obedy, olovranty),
  • žiakov ZŠ J. M. Petzvala, 1. až 5. ročníka – vzdelávaných v škole (okrem žiakov ŠKD, ktorí budú mať varený obed v ŠJ M. R. Štefánika) – suchý balíček (v nevratných obaloch ho pre prihlásených žiakov rozdistribuuje ZŠ J. M. Petzvala, aby sa minimalizovali kontakty žiakov).

Žiadame rodičov, ktorých deti sa opätovne vracajú  od 1. júna 2020 do materskej školy a rodičov žiakov 1. až 5. ročníka oboch základných škôl v meste, aby sledovali aktuálne informácie, ktoré školy zverejňujú na svojich internetových stránkach. Rovnako je dôležitá komunikácia rodičov so školskými jedálňami, aby sa eliminovali nedorozumenia, a by sa rešpektovali všetky usmernenia, ktoré školy, školské zariadenia, rodičia  aj žiaci v tejto situácii musia s ohľadom na bezpečnosť a zdravie všetkých zúčastnených dodržiavať.

 

 

 

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X