Mesto pripravuje Centrum sociálnych služieb v Strážkach

Už na základe skoršieho zámeru a následne aj rozhodnutia mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej sa mesto rozhodlo pripraviť projekt zriadenia Centra sociálnych služieb v Strážkach, ktoré nahradí súčasné Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) na Popradskej ulici, ktoré sa nachádza v mestskej časti Strážky.

Mesto ako zriaďovateľ súčasného ZOS sa dlhodobo snaží vyriešiť jeho budúcnosť a ďalšie prevádzkovanie. Súčasné zariadenie je ekonomicky náročné a zároveň už v kapacitne a technicky nevyhovujúcich priestoroch. Prevádzka zariadenia je ekonomicky náročná z dvoch dôvodov:  pre nízky počet klientov (10) sú vysoké personálne a režijné náklady a zároveň pre zlý technický stav budovy, kde je potrebná rekonštrukcia celého objektu, respektíve jeho prestavba.

Mesto prichádza s riešením, ktorým je zriadiť Centrum sociálnych služieb v Strážkach, ktorého zriaďovateľom bude mesto a bude poskytovať viaceré sociálne služby. Snahou štátu je, aby sa pobytové sociálne služby poskytovali najviac pre 12 klientov v jednom objekte. Zámer mesta predpokladá výstavbu 3 nových objektov:

Objekt č. 1:  Hlavná budova so Zariadením opatrovateľskej služby s počtom 12 klientov

Objekt č. 2:  Zariadenie pre seniorov – s počtom 12 klientov

Objekt č. 3 : Zariadenie pre seniorov – s počtom 12 klientov  (totožný s objektom č.2)

Celková kapacita centra bude 36 osôb (12×3).  

Mesto malo pôvodne zámer poskytovať v tomto centre aj iné druhy sociálnej služby (napr. domov na polceste alebo útulok pre matky s deťmi). Žiaľ, vzhľadom na  zverejnenú výzvu na čerpanie finančných prostriedkov EÚ, nie je možné kombinovať tieto služby so zariadením opatrovateľskej služby alebo so zariadením pre seniorov.

Nové objekty majú byť vybudované za súčasným zariadením opatrovateľskej služby. Zmena oproti pôvodnému zámeru spočíva v tom, že sa nebude realizovať rekonštrukcia, prístavba a nadstavba súčasnej budovy zariadenia v Strážkach. Táto budova sa bude asanovať (búrať) po výstavbe hlavného objektu nového centra. Výstavbu uvedených 3 objektov mesto plánuje financovať z fondov EÚ – 95 % nákladov sú prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu a 5 % predstavuje finančná spoluúčasť mesta. Odhadované celkové náklady tejto investície sú na úrovni 1,2 mil. EUR.

V prílohe tohto článku je zverejnená vypracovaná projektová štúdia vrátane vizualizácie. Koncom júna mesto podá projektový zámer na výstavbu tohto centra na príslušné ministerstvo. Následne sa dá vypracovať projektová dokumentácia, ktorá určí presné celkové investičné náklady. Potom sa mesto bude uchádzať podaním samostatného projektu o získanie financií z fondov EÚ. V prípade úspešnosti projektu by sa mesto pustilo do realizácie zriadenia tohto centra s predpokladaným začatím stavebných prác v roku 2019.

V Strážkach by sa malo zriadiť aj  Denné centrum ako súčasť tohto Centra sociálnych služieb, ale bude sa nachádzať na inom mieste (pri novej cyklotrase smerujúcej do kaštieľa oproti futbalovému ihrisku). Na výstavbu tohto denného centra mesto plánuje využiť financie z regionálneho príspevku (zo štátneho rozpočtu) z Akčného plánu pre najmenej rozvinutý okres Kežmarok, ktorý bol schválený vládou SR. Na tomto zámere mesto momentálne pracuje a neskôr prinesieme viac informácii.

Názov prílohy Odkaz
CSS - štúdia 31.5.2018 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X