Aktuality
Počet zobrazení 570

Mesto partnerom v projekte na obnovu rašelinísk

Mesto Spišská Belá už v roku 2012 v spolupráci s DAPHNE – Inštitútom aplikovanej ekológie za finančnej podpory Globálneho environmentálneho fondu – programu malých grantov, realizovalo ekologickú obnovu dvoch v minulosti vyťažených rašelinísk: Trstinné lúky a Krivý kút. Týmto lokalitám sa bude opäť venovať pozornosť pri ich obnove. V tomto kalendárnom roku naša samospráva pristúpila na partnerskú spoluprácu pri realizácii projektu s názvom Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch, kód projektu: ACC04P02, počas trvania ktorého dôjde na Slovensku k obnove 12-tich lokalít mokradí. Prijímateľom grantu je Štátna ochrana prírody SR a partneri projektu sú: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, PRO POPULO Poprad, s. r. o., Mesto Spišská Belá a Inštitút pre výskum ochrany prírody z Nórska.

Výstupom projektu zameraného na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy má byť zvýšená schopnosť cieľových ekosystémov prispôsobiť sa klimatickej zmene. Pre naplnenie tohto cieľa je nevyhnutné upraviť narušený vodný režim mokradí tak, aby bola voda v maximálnej možnej miere  zadržiavaná priamo na mieste samotných rašelinísk. Mesto Spišská Belá bude v rámci projektu realizovať obnovné opatrenia priamo na lokalitách Trstinné lúky a Krivý kút, ale vykoná aj aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti. Na uskutočnenie prác v teréne zakúpilo Mesto Spišská Belá vybavenie (krovinorezy a pílu) financované z rozpočtu uvedeného projektu.

,,Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

Najnovšie články