Mesto má záujem o nové odborné učebne na základných školách

Mesto Spišská Belá plánuje využiť pred Vianocami zverejnenú výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc a odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Ide o možnosť získať financie z fondov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre roky 2014-2020. Takto je možné žiadať celkovo až o sumu 190 tis. EUR pre každú školu, pričom finančná spoluúčasť mesta je 5% z celkových nákladov (z rozpočtu mesta). Financie sú určené na zriadenie týchto učební – najmä na ich materiálno-technické vybavenie. Konkrétne okrem jazykových učební a školských knižníc je možné zriadiť aj odbornú učebňu chémie, fyziky, biológie, výpočtovej techniky (IKT učebňa) a učebňu technických prác (polytechnickú učebňu). O tom, aké nové odborné učebne sa zriadia, navrhnú riaditeľky oboch našich základných škôl a od toho bude závisieť aj to, koľko financií bude mesto žiadať a na čo.

Do konca februára 2017 mesto ako žiadateľ plánuje predložiť 2 projektové zámery – po jednom pre každú základnú školu. V prípade schválenia projektových zámerov bude mesto podávať riadne projekty. Predpokladaný výsledok vyhodnotenia týchto projektov sa plánuje do jesene 2017.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X