Križovatka pri OMV sa bude upravovať

Mesto Spišská Belá pripravuje stavebnú úpravu križovatky pri čerpacej stanici OMV. Ide o výjazd z miestnej komunikácie na cestu 1. triedy č. 66. Cieľom tejto úpravy je zriadiť nový jazdný pruh pre odbočenie doprava (smer na Kežmarok). Zároveň sa jasne vymedzia aj ostatné jazdné pruhy a zároveň sa vybuduje bezpečnostný ostrovček (viď príloha) pre zriadenie nového priechodu pre chodcov (je to nutné vzhľadom na dĺžku tohto priechodu). V rámci tejto stavebnej úpravy musí dôjsť aj k prekládke jedného stĺpa s elektrickým vedením, či je už odsúhlasené s VSD a.s. Košice. Nové riešenie tejto križovatky sa bude realizovať na základe vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle príslušných platných predpisov a príslušných STN (spracovateľ dokumentácie – Ing. Štefan Labuda). Úprava uvedenej križovatky bude financovaná z rozpočtu mesta, pričom presné finančné náklady budú známe po uzavretí zmluvy o dielo so zhotoviteľom. Predbežne sa odhadujú asi na 10 tis. EUR. Snahou mesta je zrealizovať úpravu uvedenej križovatky najneskôr do polovice septembra tohto roka.

Názov prílohy Odkaz
križovatka OMV - upr. Stiahnuť
križovatka OMV - dopravné značenie Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X