Konferencia oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade

Dňa 23. marca 2019 sa uskutočnila konferencia oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Poprade. Svojou prítomnosťou nás potešili vzácni hostia z Ústrednej rady SZPB Bratislava a to predseda Ing. Pavel Sečkár, PhD., tajomník doc. PhDr. Viliam Longauer, CSc.,  ako aj bývalý primátor mesta Spišská Belá a poslanec prešovskej župy JUDr. Štefan Bieľak. Medzi delegátmi konferencie boli aj traja členovia za našu miestnu organizáciu SZPB Spišská Belá

Konferencia SZPB prerokovala činnosť oblastného výboru za obdobie rokov 2015 – 2019, kde sa uvádzali aktivity všetkých organizácií patriacich pod Oblastný výbor v Poprade, ako napríklad príprava súťaže žiakov Medzníky II. svetovej vojny, starostlivosť o hroby I. a II. svetovej vojny, ako aj pamätníkov a pamätných tabúľ. Zvýšená pozornosť sa venovala prijímaniu nových členov z radov mladých, spolupráci so základnými školami najmä formou besied s historikmi a funkcionármi SZPB, hlavne informovanosti žiakov o skutočnej histórii protifašistického odboja.

Na tejto konferenkcii sa udeľovali ocenenia a  veľmi nás teší, že medzi ocenenými bola aj  členka našej MO SZPB  p. Daniela Vargová, ktorá si prevzala vyznamenanie za   dlhoročnú obetavú  a mimoriadne záslužnú prácu v prospech zväzu a spoločnosti. Zároveň si aj náš JUDr. Štefan Bieľak prevzal čestné uznanie za dlhodobú spoluprácu a podporu miestnej organizácie SZPB, ako aj za pomoc pri obnove hrobu neznámeho sovietskeho vojaka na mestskom cintoríne v Spišskej Belej.

Môže Vás zaujímať...