Komplexný návrh na dobudovanie občianskej vybavenosti v mestskej časti Strážky  

Mesto Spišská Belá doposiaľ riešilo možné dobudovanie občiansku vybavenosť v mestskej časti Strážky viacerými samostatnými návrhmi. Týmto návrhom sa niekoľko predchádzajúcich návrhov a aj jeden nový návrh sumarizuje do jedného súhrnného (spoločného) návrhu. Novým návrhom je zriadenie hasičského štadióna na bývalom futbalovom ihrisku v Strážkach.

Uvedený komplexný návrh obsahuje nasledovné objekty:

1./ Spoločenský dom (so spoločenskou sálou)

– výstavba spoločenského domu – novostavba – pôjde o jednoduchú stavbu – prízemnú so sedlovou strechou („bungalov“) , s možnými rozmermi cca 20 x 10 m. Spoločenský dom bude obsahovať sálu pre 80-100 ľudí, kuchynku, sociálne zázemia, kanceláriu a sklad.

– spoločenský dom – bude slúžiť na rôzne verejné účely ale tiež súkromné udalosti (organizácia volieb, stretnutia s občanmi, pohrebné stretnutie, iné rodinné stretnutia). Môže slúžiť ako priestor aj na spolkovú činnosť a iné občianske aktivity. Mesto v súčasnosti nemá takýto priestor v Strážkach (stará budova sály bola pre zlý technický stav predaná a budova hasičskej zbrojnice pre zlý technický stav a náročnú rekonštrukciu sa odporúča zbúrať – vhodnejšie je postaviť novú budovu spoločenského domu)

– uvedený spoločenský dom bude plniť aj funkciu technického zázemia pre rôzne športové a kultúrne akcie (napr. Jánske blato, Bela mix Voley cup) a tiež pre plánovaný hasičský štadión (pre hasičské súťaže a hasičský tréning) a tiež pre iné akcie, ktoré budú prebiehať na ploche hasičského štadióna (bývalého futbalového ihriska).

– možné technické (architektonické) riešenie pôdorysu navrhovanej budovy je v prílohe tohto materiálu (ide len o pracovný návrh)

– bude potrebné dať vypracovať projektovú štúdiu a následne projektovú dokumentáciu so stavebným rozpočtom pre stavebné povolenie (odhad cca 6-7 tis. EUR) a následne zabezpečiť stavebné povolenie.

– až na základe projektovej dokumentácie bude možné určiť predbežné náklady stavby. Financovanie tejto výstavby sa predpokladá z rozpočtu mesta a z grantových/dotačných zdrojov.

2./ Cyklotrasa Spišská Belá – Kežmarok 

– výstavba cyklotrasy v rámci celého k.ú. Strážky sa v súčasnosti realizuje a bude dokončená v júni 2018

– výstavba je financovaná z fondov EÚ a spolufinancovaná z rozpočtu mesta (cezhraničný slovensko-poľský projekt Cesta okolo Tatier – 2. etapa)

– k cyklotrase je potrebné dobudovať doplnkovú infraštruktúru (záchytné parkovisko, oddychové miesta – prístrešky s lavičkami)

3./ Hasičský štadión

– stavebná úprava bývalého futbalového ihriska na hasičský štadión – ako zázemie pre belianskych dobrovoľných hasičov a hasičský šport (inšpirácia z českého partnerského mesta Vysoké Mýto).

– stavebná úprava bude spočívať vo vybudovaní odvodnenia trávnikovej plochy, vo vytvorení spevnenej plochy pre 2 hasičské základne (použije sa zámková dlažba), v zriadení prívodu vody k hasičskej základni (k nádrži) a bude potrebné zakúpenie 1 „lodného“ kontajnera (ako skladu). Následne bude potrebné vybudovať oplotenie areálu (pravdepodobne v neskoršom období). V podstate sa zachová súčasné trávnaté ihrisko a viditeľnou zemnou bude len vydláždená plocha pre základne

– dobrovoľní hasiči zabezpečia komplexnú starostlivosť o tento areál vrátane jeho kosenia a ostatnej údržby a zároveň tento areál bude bežne prístupný verejnosti (najmä pre deti a mládež) – trávnatá plocha bude k dispozícii aj na iné športové aktivity (napr. len tak si ísť zahrať minifutbal) alebo kultúrne podujatia (napr. Jánske blato a pod.)

– uvedená úprava sa bude realizovať v mesiaci apríl – jún 2018 (čiastočne svojpomocne, čiastočne dodávateľsky)

– výška nákladov na uvedené aktivity sa bude pohybovať pravdepodobne vo výške do 10 -12 tis. EUR a tie budú financované z rozpočtu mesta. V prípade získania ďalších zdrojov sa bude tento areál ďalej modernizovať.

4./ Detské ihrisko

– výstavba nového detského ihriska – v roku 2018 sa zatiaľ predpokladá realizácia 1. etapy  – nakoľko mesto získalo ešte v roku 2017 na základe podaného projektu z nadácie COOP JEDNOTA grant vo výške 6 tis. EUR, ktoré musí použiť do jesene r. 2018. V tomto roku sa predpokladá z rozpočtu mesta vyčleniť suma cca 10 tis. EUR, takže celkom asi suma 16 tis. EUR

– uvedený priestor určený pre detské ihrisko umožňuje do budúcna jeho rozšírenie (realizácia ďalšej etapy) v prípade  získania ďalších finančných zdrojov.

5./ Multifunkčné športové ihrisko

– výstavba nového multifunkčného športového ihriska s umelým trávnikom o rozmeroch 33×17 m s oplotení a s mantinelmi určené pre viaceré športy – futbal, volejbal aj tenis (podobné aké sú už napr. pri ZŠ na Moskovskej ul. alebo pri bývalej kolkárni na Tatranskej ulici)

– na uvedené ihrisko je spracovaná projektová dokumentácia a na jeho výstavbu je mesto pripravené.

– náklady na výstavbu sa predpokladajú na úrovni cca 55-60 tis. EUR. V tomto roku mesto pripravilo a podalo projekt na získanie štátnej dotácie vo výške 40 tis. EUR na jeho výstavbu. V prípade úspešnosti projektu jeho realizácia bude ešte v tomto roku a dofinancovanie bude potrebné z rozpočtu mesta.

6./ Parkovisko

– výstavba nového parkoviska (pre osobné autá a tiež autobusy) – parkovisko je potrebné pre všetky uvedené účely (funkcie) v tejto lokalite vrátane pre potreby kaštieľa Strážky (ak sa tam uskutočňujú rôzne akcie, tak súčasná kapacita parkovania je nedostatočná)

– uvedené parkovisko by malo plniť aj funkciu tzv. „záchytného“ parkoviska pre cykloturistov a teba to by bola možnosť ako nájsť financie na jeho výstavbu

– na uvedené parkovisko je spracovaná projektová dokumentácia. Náklady na jeho výstavbu však zatiaľ nie sú určené a nie sú  zatiaľ zabezpečené finančné zdroje na jeho výstavbu – predkladá sa kombinácia dotačných zdrojov a financií z rozpočtu mesta.

7./ železničná zastávka Strážky

– ŽSR už od roku 2016 majú pripravený projekt premiestnenia železničnej zastávky v Strážkach. Premiestnenie tejto zastávky by umožnilo okrem iných výhod aj uzavretie hasičského areálu až k novej zastávke a tak zabezpečiť lepšiu bezpečnosť a starostlivosť o tento areál.

8./ asanácia budovy bývalej hasičskej zbrojnice   

– vzhľadom na tento uvedený celkový zámer mesta sa predpokladá naplniť už skoršie rozhodnutie mesta – zasanovať budovu bývalej hasičskej zbrojnice v Strážkach a na jej mieste rozšíriť verejnú zeleň (park).

K tomuto komplexnému návrhu môžete zasielať vaše pripomienky a návrhy v lehote do 10. apríla 2018 na adresu : jneupauerova@spisskabela.sk alebo na sekretariát primátora mesta. Tento návrh občianskej vybavenosti v Strážkach bude predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom v apríli 2018.

Názov prílohy Odkaz
Spoločenský dom - 21.2.2018 Stiahnuť
Strážky - parkovisko + spoločenský dom Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X