hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 20

Koľko nezamestnaných ľudí dnes zamestnáva mesto ?

Mesto Spišská Belá v súčasnosti využíva všetky možné nástroje štátu cez úrad práce na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie.

K 1. marcu 2017 má mesto zriadené 4 chránené dielne (presnejšie chránené pracoviská), vďaka ktorým mesto dáva prácu 6 nezamestnaným osobám so zdravotným postihnutím. Títo ľudia pracujú na správe cintorína, v infocentre a v mestskej knižnici, na mestskej polícii (obsluha kamerového systému). Okrem toho na plný pracovný pomer (80 % mzdových nákladov hradí štát, zvyšok mesto) mesto zamestnáva 15 nezamestnaných ľudí, z toho na mestskom úrade pracujú 3 osoby, na údržbe mesta (miestne komunikácie, verejná zeleň a pod.) pracuje 10 osôb a 1 osoba v ZOS Strážky. Na menších obecných službách pracuje 41 uchádzačov o zamestnanie a na tzv. dobrovoľníckej službe (na 4 hod. denne) 5 osôb. Takže k 1. marcu 2017 cez rôzne nástroje štátu (úradu práce) na podporu zamestnanosti mesto zamestnáva 67 ľudí v rôznych pozíciách. Mesto by zamestnalo najmä na menších obecných službách aj viac ľudí (najmä od jari do jesene), avšak o výkon tejto služby nie je záujem zo strany nezamestnaných. Pred niekoľkými rokmi na menších obecných službách pracovalo v našom meste aj 120 ľudí, väčšina z nich je však už od vtedy zamestnaná a našli si trvalejšiu prácu. V poslednej dobe sa naše mesto stretáva s problémom, že nemá koho zamestnať na údržbu mesta, teda na výkon menších obecných služieb a teda už aj v tejto oblasti pociťujeme nedostatok ľudí (uchádzačov o zamestnanie). Ak by bolo možné, mesto by prijalo na túto službu aj dvojnásobný počet ľudí. Napriek tomu mesto už dlhší čas (asi 1 rok) pripravuje zriadenie tzv. sociálneho podniku, či podniku sociálnej ekonomiky. V zmysle schváleného tzv. Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok (jedného z najmenej rozvinutých okresov) majú vzniknúť 4 sociálne podniky v tomto okrese. Sociálny podnik v Spišskej Belej by mal byť zameraný na stavebnú a lesnú výrobu. Po roku príprav však mesto nevie ako ďalej – štát neurčil, akú formu týmto podnikom dať, ako majú tieto podniky fungovať, podľa akých pravidiel. Má ísť vraj o podniky, ktoré budú podnikať, ktoré majú mať svoje biznis plány a naráža sa aj na problém štátnej pomoci a ďalšie nedoriešené otázky. Dúfajme, že v krátkom čase štát nastaví jasné pravidlá pre fungovanie týchto podnikov a doriešia sa všetky otvorené otázky, aby sa tieto podniky mohli čo najskôr reálne rozbehnúť.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X