Kedy možno používať zábavnú pyrotechniku v Spišskej Belej ?

Aké platia pravidlá pre používanie zábavnej pyrotechniky v Spišskej Belej (na verejných miestach) ? Zjednodušene možno povedať, že zábavnú pyrotechniku možno používať na verejných miestach len v čase od 18.00 hod. 31. decembra daného roka do 04.00 hod. 1. januára už nasledujúceho roka. V inom čase je používanie zábavnej pyrotechniky na verejnom priestranstve (napr. na uliciach, v parkoch a pod.) zakázané !

Pravidlá určuje Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Spišská Belá. Podľa tohto nariadenia je na území mesta zakázané používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3 a P1 na celom území mesta Spišská Belá počas celého kalendárneho roka. Tento zákaz neplatí na čas od 18.00 hod. 31. decembra daného roka do 04.00 hod. 1. januára už nasledujúceho roka. 

Podľa § 53 odsek 2 zákona č. 58/2014 Z. z. obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach. Podľa uvedeného zákona pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce výbušné látky alebo zmes výbušných látok, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu alebo na kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií.

Pyrotechnické výrobky sú výrobcom zaraďované do kategórií:

 1. zábavná pyrotechnika
 2. scénická pyrotechnika
 3. iné pyrotechnické výrobky

Zábavná pyrotechnika – pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií F1, F2, F3 a F4:

 1. kategória F1: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov,
 2. kategória F2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,
 3. kategória F3: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie
 4. kategória F4: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie.

Scénická pyrotechnika sa zaraďuje podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií T1 a T2:

 1. kategória T1: scénická pyrotechnika, ktorá je určená na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo,
 2. kategória T2: scénická pyrotechnika, ktorá je určená na používanie na javisku, ktorý môžu používať len odborne spôsobilé osoby.

Iné pyrotechnické výrobky sa zaraďuje podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií P1 a P2:

 1. kategória P1: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavuje nízke nebezpečenstvo,
 2. kategória P2: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými osobami.

Pyrotechnické výrobky triedy F4, P2, T2 môžu používať len odborne spôsobilé osoby a na ich použitie sa vyžaduje osobitné povolenie obvodného banského úradu.

Podľa zákona ohňostrojnými prácami sú práce, pri ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky kategórie F4 a na ich použitie sa vyžaduje osobitné povolenie obvodného banského úradu. Toto povolenie nemožno vydať bez predchádzajúceho písomného súhlasu obce. To isté platí aj pre pyrotechnické výrobky triedy P2 a T2.

Porušenie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom v zmysle § 47 ods. 1 písm. ch) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktorý je možné uložiť pokutu do 500 € a v blokovom konaní do výšky 33 €. Tieto priestupky prejednáva mesto (mestská polícia).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X