Aktuality
Počet zobrazení 696

Informácie z prostredia ZMOS-u a regionálneho ZMOS-u pod Tatrami

Rokovalo regionálne združenie obcí pod Tatrami

Dňa 2. októbra 2015 sa v Dolnom Smokovci stretli starostovia a primátori Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí na svojom pracovnom rokovaní. Hneď na úvod prítomní prijali za nového člena združenia Mesto Poprad, ktoré v minulosti bolo členom združenia, ale pred 12 rokmi vystúpilo z tohto združenia. Predmetom rokovania boli najmä nasledovné témy:

1./ Prezentácia majetkových (vlastníckych) a prevádzkových vzťahov medzi  PVS  a.s. Poprad a PVPS a.s. Poprad (prezentoval to Ing. V. Pastorek, generálny riaditeľ PVS, a.s.)

2./ Informácia z rokovania Rady ZMOS-u zo dňa 26.08.2015 a z rokovania Predsedníctva ZMOS-u z 23.9.2015.

3./ Informácie z aktuálneho legislatívneho procesu

4./ Informácia o schválení zadania územného plánu PSK, schválení územnej prognózy generelu dopravnej infraštruktúry PSK, územnej prognózy  koncepcie dopravy vo verejnom záujme v PSK

5./ Príprava osláv 25. výročie územnej samosprávy na Slovensku (návrh aktivít)

6./  Informácia o projekte „Integrované obslužné miesta pre občanov (IOMO) a o projekte Dátové centrum obcí a miest – informácia o súčasnom stave týchto projektov.

7./ Informácia o národnom projekte ZMOS-u: „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy“.

8./ Na záver sa otvorili aj tieto témy: nový program cezhraničnej spolupráce PL-SR V-A  2014-2020 a zverejnená výzva Ministerstva pôdohospodárstva SR na predkladanie stratégii na získanie štatútu  MAS (miestnej akčnej skupiny).

 

ZMOS na rokovaní u predsedu vlády SR

Vedenie Združenia miest a obcí Slovenska 29. septembra 2015 v Bratislave rokovalo s predsedom a členmi vlády. Témami spoločného rokovania bolo nielen vyhodnotenie plnenia priorít od ostatného snemu ZMOS, ale aj aktuálna legislatíva a hlavne oblasti, ktoré v súčasnosti najviac trápia mestá a obce.

Predseda ZMOS-u Michal Sýkora vníma stretnutie ako pozitívny signál o tom, že ZMOS je stabilným partnerom na rokovania aj riešenia. „Na úvod rokovania sme s pánom premiérom zhodnotili doterajšie plnenie priorít ZMOS od aprílového snemu. Ak zoberieme do úvahy zvýšenie limitu pri verejných obstarávaniach, ale aj zmenu postavenia miest a obcí pri voľbách riaditeľov škôl a napokon zvýšenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb na 70 %, doterajšia spolupráca prináša pre mestá a obce svoje efekty“Predseda ZMOS ďalej dodáva: „Pred nami je však ešte veľmi dlhá cesta, aby sme na jej konci mohli konštatovať úspechy v plnení našich cieľov. Aj preto sme sa venovali nielen bilancii, ale aj tomu, čo nás v dnešnej dobe mimoriadne trápi.“

Podpredseda ZMOS Štefan Bieľak na margo problematických oblastí po rokovaní zdôraznil: „Predsedu a prítomných členov vlády sme upozornili na postavenie Rády partnerstva na úrovni každého kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a požadovali sme zmenu kompetencií tejto rady v prospech regiónov. Ďalšou nemenej dôležitou témou sú korekcie eurofondov v rámci zrealizovaných (ukončených) projektov z programovacieho obdobia 2007-2013. Aj v tomto prípade sme vecne argumentovali o  postupe zo strany príslušných štátnych orgánov, ktorý nepovažujeme v určitých prípadoch za správny voči mestám a obciam.“

Na spoločnom rokovaní tiež dominovala téma zvýšenia dotácii pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pre podporu nájomného bývania ešte pre rok 2015. „Záujem o výstavbu nájomných bytov zo strany miest a obcí naďalej pretrváva. Pre rok 2015 však bolo na tento účel vyčlenených v štátnom rozpočte len 20 mil. EUR. Preto sme požiadali o navýšenie tejto sume o 17 mil. EUR na úroveň roka 2014. Po diskusii bolo načrtnuté možné riešenie. O tejto veci bude potrebné ostať v permanentnom kontakte s ministerstvom financií a ministerstvo výstavby až do posledných dní tohto roku. Rovnako sme pripomenuli našu požiadavku vyčleniť v štátnom rozpočte na rok 2016 na tento účel aspoň sumu 37 mil. eur,“konkretizuje Štefan Bieľak.

Združenie miest a obcí Slovenska na rokovaní u predsedu vlády tiež informovalo o aktuálnej situácii v projekte Datacentrum miest a obcí, kde predstavilo možnosti jeho ďalšej prevádzky a financovania úzkou kooperáciou s  ministerstvom financií.

 

Stretnutie s politickými stranami

Z iniciatívy Združenia miest a obcí Slovenska sa 7. a 8. októbra 2015 v Bratislave uskutočnili rokovania Predsedníctva ZMOS s nasledovnými politickými stranami a hnutiami (ktoré majú šancu sa po voľbách v roku 2016 stať parlamentnými stranami): KDH, Sieť, OĽANO, Smer-SD, SaS, Most-Híd, SNS.  Podľa ZMOS uvedené stretnutie prispelo tiež k inšpirácii politických strán pri tvorbe ich volebných programov pre parlamentné voľby v roku 2016.

Aj na základe týchto rokovaní ZMOS považuje za svoje priority (smerujúce k vláde SR a k Národnej rade SR po parlamentných voľbách v roku 2016)  nasledovné témy:

1./ DIALÓG s parlamentnými politickými stranami

2./ Rešpektovanie základných princípov miestnej územnej samosprávy

3./ Stabilná legislatíva a žiadne kompetencie bez peňazí

4./ Modernizácia samosprávy (komunálna reforma) ako výsledok rokovaní so ZMOS

5./ Stabilné financovanie územnej samosprávy

6./ Verejné obstarávanie

7./ Čerpanie štrukturálnych fondov EÚ

8./ Podpora nájomného bývania

9./ Nový stavebný zákon

10./ Stabilné školstvo a sociálne služby

11./ Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod verejnými stavbami

Najnovšie články