Grant pre projekt Oddychovo – vzdelávací areál Krivý kút

Mesto Spišská Belá sa neustále snaží o rozvoj mesta v mnohých oblastiach, nevynímajúc oblasť ochrany a tvorby životného prostredia. Úspešné aktivity revitalizácie našich rašelinísk zrealizované v spolupráci s Daphne – inštitútom aplikovanej ekológie, boli v máji 2017 prezentované na XXI. ročníku konferencie Krajina – človek – kultúra s podtitulom Zelená infraštruktúra – život pre krajinu, v Banskej Bystrici. Počas prednášok, ktoré na odbornej konferencii odzneli, rezonoval význam krajiny v ktorej žijeme, služby ktoré nám poskytuje a tiež dôležitosť jej obnovy. Konferencia bola súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a bola organizovaná ako sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017.

Revitalizácia rašelinísk v lokalitách Trstinné lúky a Krivý kút bola pred časom spropagovaná vydaním informačného letáku. V roku 2016 bolo Mesto Spišská Belá nominované s projektom Obnovy rašelinísk v katastri mesta Spišská Belá aj na Cenu SR za krajinu. Projekt bol zameraný na zlepšenie vodného režimu, čím sa opätovne vytvárajú podmienky vhodné na tvorbu rašeliny a tým sa dosahuje významný pozitívny efekt na zmierňovanie dopadov klimatických zmien prostredníctvom ukladania oxidu uhličitého v rašeline. Súčasťou projektu bolo ďalej popri zvyšovaní biodiverzity územia, aj vytvorenie Oddychovo – vzdelávacieho areálu na Krivom kúte, náučného chodníka s kolovou stavbou na vodnej hladine a osadenie troch informačných tabúľ. 

Vďaka podporným programom a rôznym grantom, je možné opakovane investovať do vzácnych lokalít, ktoré sa v našom katastrálnom území nachádzajú. Mesto Spišská Belá zareagovalo na výzvu na predkladanie projektov Nadácie Slovenskej sporiteľne – Obce bližšie k vám 2017 s projektom Oddychovo – vzdelávací areál Krivý kút. Z pomedzi 100 oprávnených žiadostí komisia grantového programu udelila grant len 29 projektom. Mesto Spišská Belá sa ocitlo medzi úspešnými žiadateľmi.

V praxi sa ukázalo, že najväčším problémom Oddychovo – vzdelávacieho areálu na Krivom kúte je dostupnosť, resp. nedostatočné navigačné značenie. Cieľom projektu Oddychovo – vzdelávacieho areálu Krivý kút je preto zlepšenie informovanosti a dostupnosti lokality. V rámci projektu plánujeme osadiť informačný panel pri ceste II. triedy č. 542 v mieste, kde sa začína prístupová cesta na lokalitu. Ako návesť pre turistov budú osadené aj 3-4 ks tzv. smerového navigačného značenia pre lepšiu orientáciu. Doplní sa chýbajúce oddychové sedenie a opravia sa niektoré poškodené prvky. Opakovane dôjde aj k tlači informačno-propagačných letákov.

Výsledkom bude zatraktívnenie Oddychovo – vzdelávacieho areálu na Krivom kúte. Veríme, že osadením navádzajúcej informačnej tabule, navigačného značenia, realizáciou oddychového sedenia – lavičiek, obnovou poškodených prvkov, ako aj tlačou letákov, dostaneme toto vzácne prírodné prostredie ešte viac do povedomia ľudí a stane sa atraktívnym miestom oddychu. V krajine pod Tatrami sa v konkurencii panorámy majestátneho horstva zabúda na iné vzácnosti prírody, preto je potrebné ich verejnosti približovať. Navyše, žiaci našich škôl majú možnosť na tejto lokalite pod vedením pedagógov absolvovať netradičnú výuku a realizovať vlastné prírodovedné pozorovania na úrovni mladých vedcov.

Je pre nás potešením informovať o grante pre projekt Oddychovo – vzdelávací areál Krivý kút práve dňa 5. júna, kedy si pripomíname Svetový deň životného prostredia.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X