Dotácie z PSK na šport, kultúru a sociálne veci

Prešovský samosprávny kraj (PSK) na zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 20. júna 2016 schválil poskytnutie dotácii z rozpočtu PSK. Dotácie z rozpočtu krajskej samosprávy v celkovej výške 434 000 eur smerovali hlavne mestám, obciam, tretiemu sektoru a neziskovým organizáciám na aktivity v troch oblastiach – šport, kultúra a sociálne služby.

Poslanci podporili spolu 289 žiadateľov z celkového počtu 420 žiadostí, ktoré prišli do 30. apríla. Predkladatelia požadovali dotácie v celkovej výške 1,35 milióna eur, napokon dostali asi tretinu – 434 000 eur.

Tradične najviac projektov sa týkalo kultúrnych aktivít, v rámci ktorých prišlo 223 žiadostí, z tohto počtu uspelo 172 žiadateľov. Poslanci im pridelili dotácie v objeme viac ako 246 000 eur. Nasleduje program šport. Z počtu 179 žiadateľov uspelo 109 projektov s celkovou dotáciou takmer 173 000 eur. Najmenší záujem bol o oblasť sociálnych služieb, v rámci ktorej prišlo 18 žiadostí. Osem projektov získalo dotácie v celkom objeme 14 800 eur.

Predkladatelia sa najviac sústredili na získanie dotácií na živú kultúru, kam patria festivaly, koncerty, súťaže. Na bežné výdavky kraj pridelil 318 040 eur a suma 115 000 eur má charakter kapitálových výdavkov.

Dotácie sa prideľovali v minimálnom objeme 1000 eur a v maximálnom objeme 5000 eur. O pridelených financiách rozhodovali výlučne poslanci krajského parlamentu. Každý z nich mohol prerozdeliť 7 000 eur. Po rokovaniach došlo k vzájomnej dohode podľa jednotlivých okresov, kde sa každý z poslancov stotožnil s rozdelením dotácie za okres.

Podporu získalo aj Občianske združenie Jánske blato na podujatie Jánske blato 2016 vo výške 2000 EUR, Automotoklub Spišská Belá na podujatie 30. ročník medzinárodných orientačných automobilových pretekov O Pohár S. Rusiňáka vo výške 1500 EUR a Mesto Spišská Belá na podujatie Kaštieľne hry 2016 vo výške 1000 EUR.

Žiadatelia sa musia na financovaní projektov spolupodieľať. Kraj mohol prideliť najviac 80 percent sumy z celkových nákladov. Projekty je potrebné zrealizovať do 30. novembra, aby kraj mal čas na zúčtovanie a do konca decembra stihol poukázať peniaze.

Zoznam schválených žiadostí je zverejnený tu:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2016/takmer-500-000-eur-podporu-regionu.html

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X